Департамент державного нагляду (контролю)

02.08.2021

Департамент державного нагляду та контролю є самостійним структурним підрозділом Державної регуляторної служби України.

Основні завдання Департаменту:

 • забезпечення реалізації єдиної державної політики з питання державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • вжиття у межах, встановлених законодавством України, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дій органів державного нагляд (контролю), органів ліцензування та дозвільних органів.

Функції Департаменту:

 • організація та участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної регуляторної політики, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, дерегуляції господарської діяльності, правильного застосування законодавства в ДРС;
 • участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку у заходах державного нагляду (контролю), що проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;
 • розробка та участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДРС, у тому числі з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства перегляд нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту, разом із іншими структурними підрозділами ДРС;
 • інформування Голови ДРС про необхідність вжиття заходів з метою внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів ДРС, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 • здійснення, разом із заінтересованими структурними підрозділами ДРС, узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд керівництву ДРС;
 • забезпечення розгляду в межах компетенції звернень громадян та суб’єктів господарювання, а також звернень і запитів народних депутатів України, звернень, що надійшли до ДРС в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших інформаційних запитів відповідно до законодавства, та підготовка проектів відповідей на них;
 • погодження проектів нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • вивчення досвіду інших держав щодо реалізації державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій Голові ДРС щодо поширення такого досвіду в Україні;
 • здійснення методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю);
 • забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);
 • проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • контроль і координація діяльності територіальних підрозділів ДРС в частині питань нагляду за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, контролю за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами, та перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • в межах компетенції Департаменту, опрацювання, одержаних від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності;
 • забезпечення складання та затвердження планів комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 • складання актів перевірок та внесення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», які є обов’язковими до розгляду;
 • складання актів перевірок та підготовка, за результатами контрольних заходів (перевірок), приписів про усунення недоліків та порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки дозвільних органів;
 • складання актів перевірок та підготовка, за результатами контрольних заходів (перевірок), проектів розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • розроблення висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю);
 • здійснення державного контролю за дотриманням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі;
 • здійснення державного нагляду за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;
 • представлення інтересів ДРС, за дорученням керівництва  ДРС, в інших органах, установах, організаціях усіх форм власності у межах компетенції Департаменту;
 • в межах компетенції Департаменту, участь у підготовці та поданні, в установленому порядку, до Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки) пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до сфери діяльності ДРС, та розроблених ДРС проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і проектів наказів Мінекономіки, а також надання позиції щодо проектів актів, розробниками яких є інші органи влади.

До складу Департаменту входять:

відділ нагляду (контролю) з питань здійснення державного нагляду (контролю);

відділ нагляду за дотриманням законодавства у сфері ліцензування;

відділ контролю за додержанням законодавства дозвільними органами;

відділ методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю).