АКТ позапланової перевірки додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Державною службою геології та надр України від 18 серпня 2016 р. № 7/43-Д-2016

21.09.2016

                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                          Голова Державної регуляторної служби України

                                                           _______________ К.М. Ляпіна

                                                          «__» серпня 2016 р.

 

АКТ

позапланової перевірки додержання вимог законодавства

з питань видачі документів дозвільного характеру

Державною службою геології та надр України

 

18 серпня 2016 р.                                                                               № 7/43-Д-2016

 

Керуючись ст. 9-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у зв’язку з заявою ПП «Яблуновиця» від 21.06.2016 № 21/06 та на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 22.07.2016 № 43 «Про проведення позапланової перевірки» комісією у складі:

 

 

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержання законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, голови комісії;

 

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержання законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, члена комісії,

 

(далі – Комісія) з 08.08.2016 по 12.08.2016 проведено позапланову перевірку додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Державною службою геології та надр України (далі – Держгеонадра).

 

І. При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню:

 – інформація про можливе порушення Держгеонадрами вимог абзацу восьмого частини п’ятої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) у частині порушення строку повторного розгляду заяви про отримання документа дозвільного характеру (п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання), викладена у скарзі ПП «Яблуновиця» від 21.06.2016 № 21/06;

– заява ПП «Яблуновиця» (вх. Держгеонадр від 28.01.2016 № 1415/13/12-16) про видачу спеціального дозволу на користування надрами;

– лист Держгеонадр від 19.04.2016 № 118/Пі-12-16, адресований ПП «Яблуновиця»;

– повторна заява ПП «Яблуновиця» від 16.05.2016 № в-105 (вх. Держгеонадр від 19.05.2016 № 8560/13/12-16) про видачу спеціального дозволу на користування надрами;

– наказ Держгеонадр від 05.12.2014 № 390 «Про розподіл повноважень між Головою Держгеонадр України, його першим заступником та заступником»;

– Положення про Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України, затверджене 22.02.2016 т.в.о. Голови Держгеонадр Бояркіним М.О.;

– Положення про відділ надрокористування та дозвільної діяльності Управління надрокористування та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України, затверджене 22.02.2016 т.в.о. Голови Держгеонадр Бояркіним М.О.;

– лист Держгеонадр від 20.05.2016 № 9159/13/12-16, адресований Яблуновицькій сільській раді;

– лист Держгеонадр від 27.05.2016 № 9579/13/12-16, адресований Державній фіскальній службі України;

– листи Держгеонадр від 27.05.2016 № 9580/13/12-16, адресований Департаменту захисту економіки Національної поліції України, адресований Державній службі фінансового моніторингу України, адресований Головному управлінню контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

 

ІІ. Результати перевірки

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру визначає Закон.

Абзацом п’ятим частини першої статті 4 Закону передбачено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

Згідно з абзацом четвертим частини першої статті 4-1 Закону строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 4-1 Закону у разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Частиною одинадцятою статті 4-1 Закону встановлено, що основні вимоги до порядку видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру поширюються на всі документи дозвільного характеру, у тому числі на дозвільні (погоджувальні) процедури, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини першої статті 4-1 Закону порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Також, статтею 16 Кодексу «Про надра» встановлено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011
№ 615 (далі – Порядок).

ПП «Яблуновиця» було направлено до Держгеонадр заяву та пакет документів на видачу спеціального дозволу на користування надрами (вх. Держгеонадр від 28.01.2016 № 1415/13/12-16).

Держгеонадра листом від 19.04.2016 № 118/Пі-12-16 повідомили ПП «Яблуновиця» про відмову у наданні спеціального дозволу на користування надрами у зв’язку з тим, що пакет документів не відповідає вимогам Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, оскільки у пояснювальній записці не зазначена потужність підприємства з видобування корисних копалин.

Відповідно до абзацу 23 пункту 8 Порядку у редакції, яка діяла на момент подачі заяви ПП «Яблуновиця» (вх. Держгеонадр від 28.01.2016 № 1415/13/12-16) визначено, що документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові.

На виконання зазначеної норми пакет документів, який було додано до заяви ПП «Яблуновиця» (вх. Держгеонадр від 28.01.2016 № 1415/13/12-16) Держгеонадрами було повернуто ПП «Яблуновиця» листом від 19.04.2016 № 118/Пі-12-16.

16.05.2016 ПП «Яблуновиця» було повторно направлено заяву № в-105 та пакет документів на отримання спеціального дозволу на користування надрами, зареєстрований в Держгеонадрах 19.05.2016 № 8560/13/12-16.

Пунктом 9 Порядку визначено, що надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується зокрема з:

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами – на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами – на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення.

Абзацом восьмим пункту 9 Порядку визначено, що для здійснення погодження орган, який видає дозвіл, не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах другому-п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

Враховуючи вказані вимоги, Держгеонадра листом від 20.05.2016 № 9159/13/12-16 до Яблуновицької сільської ради були направлені на погодження документи, подані ПП «Яблуновиця» для видачі спеціального дозволу на користування надрами за заявою, зареєстрованою в Держгеонадрах 19.05.2016 № 8560/13/12-16. У листі було зазначено, що він підлягає розгляду протягом визначеного Порядком терміну, тобто протягом 90 днів. Зазначений термін закінчується 20.08.2016.

Станом на 12.08.2016 погодження від Яблуновицької сільської ради до Держгеонадр не надходило.

Абзацами 27, 29 пункту 8 Порядку зазначено, що органом з питань надання дозволу надсилається запит правоохоронним органам та суб’єктам фінансового моніторингу про розгляд документів заявника для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні та крім того, органом з питань надання дозволу надсилається запит органам ДФС щодо перевірки факту наявності у заявника боргу із сплати податків та загальнообов’язкових платежів станом на останній звітний період.

На виконання зазначених вимог Порядку 27.05.2016 Держгеонадрами направлено лист № 9579/13/12-16, адресований Державній фіскальній службі України, та № 9580/13/12-16, адресований Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Державній службі фінансового моніторингу України, Головному управлінню контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

 

Перевіркою встановлено:

 За повторною заявою ПП «Яблуновиця» від 16.05.2016 № в-105 про видачу спеціального дозволу на користування надрами, зареєстрованою в Держгеонадрах 19.05.2016 за № 8560/13/12-16, у відповідності до абзацу восьмого частини п’ятої статті 4-1 Закону та абзацу восьмого пункту 9 Порядку Держгеонадрами листом від 20.05.2016 № 9159/13/12-16 копії документів, отримані від ПП «Яблуновиця», було направлено на погодження до Яблуновицької сільської ради.

Таким чином, на момент проведення перевірки строк розгляду заяви                    ПП «Яблуновиця» відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 4-1 Закону та абзацу восьмого пункту 9 Порядку не закінчився.

 

Висновки

Інформація, викладена у скарзі ПП «Яблуновиця», не підтвердилися. Держгеонадрами строки розгляду заяви ПП «Яблуновиця» від 16.05.2016 № в-105 про видачу спеціального дозволу на користування надрами у відповідності до абзацу восьмого частини п’ятої статті 4-1 Закону та абзацу десятого пункту 9 Порядку, порушені не були.

 

Голова комісії

 

 

Член комісії

 

 

 

 

З актом перевірки ознайомлено

і один примірник отримано: