АКТ планової перевірки додержання вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Міністерством соціальної політики України від 29 липня 2016 р. № 4/33-Л-2016

13.03.2017

АКТ 
планової перевірки 
додержання вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 
Міністерством соціальної політики України

 29 липня 2016 р.                                                                                         № 4/33-Л-2016

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та Плану перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на ІІІ квартал 2016 року, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 17.06.2016 № 29, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 23.06.2016 № 33 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

МЕЛЬНИКА

Андрія

Миколайовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, голови комісії;

МОРОЗ

Інни

Валеріївни,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, члена комісії,

(далі – Комісія) з 12 по 29 липня 2016 року проведено планову перевірку додержання Міністерством соціальної політики України (Мінсоцполітики) вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Загальні відомості

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 7 Закону господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном підлягає ліцензуванню.

Підпунктом 16 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423, встановлено, що відповідно до покладених на Мінсоцполітики завдань воно здійснює ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умов.

Згідно з пунктом 18 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, органом ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном визначене Мінсоцполітики.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060.

Наказом Мінсоцполітики від 09.12.2015 № 1193 повноваження приймати рішення з питань ліцензування господарської діяльності з діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном покладені на заступника Міністра соціальної політики України Ярошенка В.С.

Функції, пов’язані з ліцензуванням господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном згідно з положенням, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 07.08.2015 № 820, здійснюються Департаментом ринку праці та зайнятості через відділ ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який є структурним підрозділом Департаменту та згідно з положенням, затвердженим Директором Департаменту 07.08.2015.

Дорадчі органи, які залучаються до розгляду питань у сфері ліцензування господарської діяльності з діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, Мінсоцполітики не створювало.

У період з 02.01.2016 по 11.07.2016 Мінсоцполітики було розглянуто:

Кількість заяв, поданих здобувачами ліцензій

Кількість заяв, залишених без розгляду

Кількість виданих ліцензій

Кількість переоформлених ліцензій

Кількість відмов у видачі ліцензій

Кількість анульованих ліцензій

189*

3

176

4

7
(3-за заявою;
4-в результаті переоформлення)

*в тому числі заяви, які були подані у період, що охоплює перевірка, але рішення за якими були винесені після початку її проведення.

План перевірки

В ході роботи Комісією були перевірені наступні питання:

1) формування та ведення ліцензійних справ;

2) забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування;

3) подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів;

4) порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;

5) делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;

6) порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;

7) порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;

8) порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

9) повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;

10) розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування;

11) порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

Результати перевірки

 1. Формування та ведення ліцензійних справ

Вибірково Комісією було перевірено 80 ліцензійних справ, заведених у різні проміжки часу періоду, який підлягав перевірці.

Кожний перевірений набір документів, які входять до ліцензійної справи, знаходиться в окремій теці (швидкозшивач).

Індивідуальною ознакою ліцензійної справи є назва ліцензіата (здобувача ліцензії), зазначена на обкладинці справи.

Справи зберігаються у відділі ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Департаменту ринку праці та зайнятості.

Набір документів, які знаходяться в ліцензійних справа, що перевірялися, відповідає вимогам частини другої статті 17 Закону.

Файли сканованих документів зберігаються в окремій директорії на жорсткому диску ПЕОМ, яка знаходиться в приміщенні відділу ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Департаменту ринку праці та зайнятості.

Порушень вимог Закону у частині ведення ліцензійних справ не виявлено.

 1. Забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування

На головній сторінці офіційного веб-сайту Мінсоцполітики (http://www.mlsp.gov.ua) знаходиться окрема рубрика «Ліцензування», яка складається з розділів:

– «Нормативно-правова база»;

– «Звітність та статистика»;

– «Інформація для громадян»;

– «Інформація для здобувачів та ліцензіатів»;

– «Перелік суб’єктів, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;

– «Рішення у сфері ліцензування».

Розділи мають зрозумілі для користувача назви, які відповідають змісту матеріалу, розміщеного у них, що дозволяє без ускладнень отримати необхідну інформацію.

Інформація, яка розміщена на веб-сайті, перебуває в актуальному стані.

Виконання вимог частини четвертої статті 9 Закону забезпечено: ліцензійні умови розміщені на офіційному веб-сайті за посиланням http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=184807&cat_id=179390 у розділі «Нормативно-правова база».

Вимоги абзацу третього частини п’ятої статті 21 Закону
виконуються: рішення, прийняті Мінсоцполітики про видачу ліцензій, оприлюднюються на офіційному веб-сайті за посиланням http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=180289 у розділі «Рішення у сфері ліцензування».

 1. Подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів

Щорічний ліцензійний звіт за 2015 рок поданий у строк, встановлений пунктом 9 частини другої статті 6 Закону.

Звіт розміщено на офіційному веб-сайті за посиланням http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=185243&cat_id=179389 у розділі «Звітність та статистика».

 1. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування

Рішення Мінсоцполітики у сфері ліцензування оформлюються наказом, який згідно з повноваженнями підписується заступником Міністра соціальної політики.

Рішення Мінсоцполітики є індивідуальними, тобто приймаються окремо по кожному ліцензіату (здобувачу ліцензії).

Вимоги до змісту рішення про:

–  залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, встановлені частиною третьою статті 12 Закону;

– відмову у видачі ліцензії, встановлені частиною шостою статті 13 Закону ;

– анулювання ліцензії, встановлені частиною п’ятою статті 16 Закону,

не порушуються

Випадків порушення строків, відведених Законом для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду (частина перша статті 12 Закону), про видачу ліцензії (частина восьма статті 13 Закону), про анулювання ліцензії (частина четверта статті 16 Закону) не виявлено.

 1. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування

Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2016 № 423 не передбачена наявність територіальних органів. У зв’язку із зазначеним  рішення про покладання на її територіальні органи обов’язків з виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення Мінсоцполітики не приймалися.

 1. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду

У відповідності до вимог частини першої статті 10 Закону, документи, подання яких до органу ліцензування передбачено Законом, подаються до Мінсоцполітики здобувачами ліцензій безпосередньо або поштовим відправленням.

Прийом та реєстрація заяв здійснюється посадовими особами відділу ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Департаменту ринку праці та зайнятості.

Подача заяв в електронному вигляді за допомогою засобів зв’язку не здійснюється у зв’язку із відсутністю відповідного порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Перевіркою порушення вимог частини першої (щодо строків прийняття рішення та надання його копії), частин другої (щодо підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду) статті 12 Закону не виявлені.

 1. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії

За період, який перевірявся, Мінсоцполітики не приймало рішень про відмову у видачі ліцензії.

Порушень Мінсоцполітики частини п’ятнадцятої статті 13 Закону (щодо переоформлення ліцензій) не виявлено.

 1. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Законодавство не передбачає підстав для звуження або розширення ліцензіатом провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

 1. Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування

У всіх випадках, перевірених Комісією, де приймалося рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, порушення вимог частин першої (щодо строку надання копії рішення) та четвертої (щодо змісту повідомлення про залишення заяви без розгляду) статті 12 Закону не виявлено.

Порушень Мінсоцполітики строку, встановленого частиною сьомою статті 13 Закону для направлення повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії, перевіркою не виявлено.

 1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування

У період з 02.01.2016 по 11.07.2016 надійшло 6 звернень фізичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування. За результатами розгляду звернень Мінсоцполітики :

– за двома обґрунтованими зверненнями фізичних осіб у порядку, встановленому частиною десятою статті 19 Закону, звернулось з клопотаннями до Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі України про проведення позапланової перевірки. На підставі рішень Експертно-апеляційної ради про задоволення поданих клопотань Державною регуляторною службою України було надане погодження на проведення позапланових перевірок;

– за рештою звернень рішення про призначення позапланових перевірок не приймалось, оскільки у зверненнях не зазначались підстави для їх призначення, встановлені частиною дев’ятою статті 19 Закону.

 1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення

За період, який перевірявся, Мінсоцполітики було прийнято 7 рішень про анулювання ліцензій.

У 3 випадках анулювання ліцензій було проведено за заявою ліцензіатів, у 4 випадках ліцензії були анульовані у зв’язку із переоформленням.

Рішення про анулювання ліцензій приймалося в порядку та строки, встановлені статтею 16 Закону.

Акт складено у двох примірниках. 

Голова комісії

А.М. Мельник

 Член комісії

 І.В. Мороз

 

Один примірник акта перевірки отримано: