АКТ планової перевірки додержання вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики Міністерством охорони здоров’я України від 25 листопада 2016 р. № 8/77-Л-2016

13.03.2017

АКТ
планової перевірки
додержання вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики Міністерством охорони здоров’я України

 25 листопада 2016 р.                                                                                 № 8/77-Л-2016

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та Плану перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на ІV квартал 2016 року, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 19.09.2016 № 62, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 02.11.2016 № 77 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

МОРОЗ
Інни
Валеріївни,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, голови комісії;

МЕЛЬНИКА
Андрія
Миколайовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, члена комісії,

(далі – Комісія) з 07 по 25 листопада 2016 року проведено планову перевірку додержання Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики за період з 02.03.2016 по 07.11.2016.

Загальні відомості

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 7 Закону господарська діяльність з медичної практики підлягає ліцензуванню.

Згідно з пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, органом ліцензування  господарської діяльності з медичної практики визначено МОЗ.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285, а набрали чинності 22.04.2016 (день публікації у друкованому виданні «Офіційний вісник України»).

Відповідно до положення «Про Міністерство охорони здоров’я України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, до основних завдань Міністерства охорони здоров’я України, серед іншого віднесене здійснення ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

Функції, пов’язані з ліцензування господарської діяльності з медичної практики, згідно з положенням «Про відділ ліцензування, сертифікації та акредитації Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги», затвердженим наказом МОЗ від 18.10.2016 № 181 здійснюються відділом ліцензування, сертифікації та акредитації, який є структурним підрозділом Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ.

Згідно з Тимчасовим розподілом обов’язків між в.о. Міністра охорони здоров’я України та заступниками Міністра, затвердженого наказом МОЗ від 07.09.2016 № 397-к заступник Міністра Ілик Р.Р. координує та контролює діяльність Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги.

Ліцензійна комісія Міністерства охорони здоров’я України є дорадчим органом, який залучаються до розгляду питань у сфері ліцензування медичної практики, відповідно до положення «Про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров’я України», затвердженим наказом МОЗ від 31.08.2016 № 677.

У період з 22.04.2016 по 07.11.2016 МОЗ було розглянуто (в тому числі заяви, які були подані у період, що охоплює перевірка, але рішення за якими були винесені після початку її проведення):

Кількість заяв, поданих здобувачами ліцензій

Кількість заяв, залишених без розгляду

Кількість виданих ліцензій

Кількість переоформлених ліцензій

Кількість відмов у видачі ліцензій

Кількість анульованих ліцензій

1888

0

1034

93

703

58

 План перевірки

В ході роботи Комісією були перевірені наступні питання:

1) формування та ведення ліцензійних справ;

2) забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування;

3) подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів;

4) порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;

5) делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;

6) порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;

7) порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;

8) порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

9) повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;

10) розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування;

11) порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

 Результати перевірки

 1. Формування та ведення ліцензійних справ

Вибірково Комісією було перевірено 296 ліцензійних справ, заведених протягом періоду, який підлягав перевірці.

Згідно пункту 2 частини другою, статті 17 Закону у ліцензійних справах зберігаються завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата.

Однак, в ході перевірки Комісіє виявлено, що в порушення вимог пункту 2 частини другою статті 17 Закону, в жодній з переглянутих ліцензійних справ не міститься завірені копії (фотокопії) рішень МОЗ стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата.

У відповідності до вимог частини сьомої статті 11 Закону з документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях, органом ліцензування обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

Однак в ході перевірки Комісіє встановлено, що в порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону з жодного комплекту документів поданих для одержання ліцензії на паперових носіях МОЗ не виготовлено електронної копії.

Таким чином, при формуванні ліцензійних справ МОЗ не дотримано вимоги пункту 2 частини другою статті 17, частини сьомої статті 11 та частини третьої статті 17 Закону.

 1. Забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування

Пункту 8 частини другої статті 6 Закону орган ліцензування розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Частиною п’ятою статті 21 Закону встановлено, що до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування, серед іншого, оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Інформація щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики розміщена на офіційному веб-сайті МОЗ за посиланням http://moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_info/.

Однак, в порушення в пункту 8 частини другої статті 6 та частини п’ятої статті 21 Закону МОЗ на офіційному веб-сайті не розміщено інформації про прийняті рішення у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

 1. Подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів

У зв’язку із початком виконання МОЗ функцій органу ліцензування з 22.04.2016, строк подання щорічного ліцензійного звіту, встановлений пунктом 9 частини другої статті 6 Закону, на час проведення перевірки ще не підійшов.

 1. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування

Рішення у сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики оформлюються наказом МОЗ, яке підписується в.о. Міністра.

Вимоги до змісту рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду встановлені частиною третьою статті 12 Закону.

За період, який перевірявся, рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду МОЗ не приймалися. У зв’язку із зазначеним, порушення вимог, встановлених до змісту рішень, не допускались.

Вимоги до змісту рішення про відмову у видачі ліцензії встановлені частиною шостою статті 13 Закону. Зокрема, пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону встановлено, що рішення про відмову повинно містити пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які мають бути викладені в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання здобувачем ліцензії формі.

В ході перевірки встановлено, що у порушення вимог пункту 5 частини шостої статті 13 Закону жодному із прийнятих МОЗ рішень про відмову в видачі ліцензії, не зазначено будь-які пропозиції суб’єкту господарювання щодо усунення недоліків, які мають бути викладені в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання здобувачем ліцензії.

Рішення про видачу ліцензії, про переоформлення ліцензії та анулювання ліцензії оформлені відповідно до вимог Закону.

 1. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування

Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, не передбачена наявність територіальних органів. У зв’язку із зазначеним рішення про покладання на територіальні органи обов’язків з виконання повноважень органу ліцензування не приймалися.

 1. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду

Статтею 12 Закону визначено порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду.

Протягом періоду, що підлягав перевірці, МОЗ не приймались рішення щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду.

 1. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії

Статтею 13 Закону визначено порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії.

Розгляд поданих для отримання ліцензії документів здійснюється посадовими особами відділу ліцензування, сертифікації та акредитації, який є структурним підрозділом Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ.

Під час перевірки ліцензійних справ порушень порядку розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії та переоформлення ліцензії не виявлено.

 1. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

За період, який перевірявся, заяви про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, до МОЗ не подавались.

 1. Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування

Відповідно до вимог частини 4 ст. 12 Закону у повідомленні щодо прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для прийняття такого рішення і пропозиції щодо усунення відповідних недоліків, які повинні бути викладені в чіткій і однозначній формі.

Протягом періоду, що перевірявся МОЗ рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду не приймались та відповідно повідомлення про дані рішення не надсилались.

Частиною другою статті 13 Закону встановлено, що у разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії та надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п’яти робочих днів.

Однак, в порушення вимог частини другої статті 13 Закону, МОЗ надсилає здобувачу ліцензії лист-повідомлення про відмову у видачі ліцензії без копії рішення про відмову.

 Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії МОЗ надсилаються здобувачам ліцензії відповідно до вимог частини 7 та 10 статті 13 Закону. 

 1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування

У період з 22.04.2016 по 07.11.2016 до МОЗ надійшло 23 звернення фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування.

За результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування МОЗ прийняті рішення у відповідності до вимог Закону.

 1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення

Стаття 16 Закону встановлює порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

В ході перевірки Комісіє встановлено, що рішення про анулювання ліцензії МОЗ приймались відповідно до вимог статті 16 Закону.

Частиною 5 статті 16 Закону визначено, що у разі прийняття рішення про анулювання ліцензії орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох календарних днів надати в порядку, визначеному пунктом 2 частини першої статті 10 Закону, тобто з поштовим відправленням з описом вкладення, витяг з рішення про анулювання ліцензії суб’єкту господарювання, ліцензія якого була анульована.

Однак в порушення частини 5 статті 16 Закону, МОЗ надсилає лише лист-повідомлення без витягу з рішення про анулювання ліцензії суб’єкту господарювання, ліцензія якого була анульована.

 

Акт складено у двох примірниках.

 

Голова комісії

             І.В. Мороз

 Член комісії

            А.М. Мельник

 

 

 

 

Один примірник акта перевірки отримано: