АКТ планової перевірки додержання вимог законодавства Міністерством освіти і науки України у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти від 13 жовтня 2016 р. № 7/59-Л-2016

13.03.2017

АКТ
планової перевірки
додержання вимог законодавства Міністерством освіти і науки України
у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти

 13 жовтня 2016 р.                                                                                       № 7/59-Л-2016

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та Плану перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на ІІІ квартал 2016 року, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 17.06.2016 № 29, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 07.09.2016 № 59 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

СТРОКАЧА

Костянтина

Григоровича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, голови комісії;

МОРОЗ

Інни

Валеріївни,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, члена комісії,

(далі – Комісія) з 26 вересня по 13 жовтня 2016 року проведено планову перевірку додержання Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти.

Загальні відомості

 Згідно з підпунктом 6 пункту 1 статті 7 Закону ліцензуванню підлягає освітня діяльність закладів освіти.

Статтею 24 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» затверджено перелік органів ліцензування. Відповідно до пункту 5 цього переліку органами ліцензування освітньої діяльності закладів освіти встановлено МОН, обласні, Київську міську державні адміністрації.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, а набрали чинності 02.02.2016 (день публікації у друкованому виданні «Офіційний вісник України»).

З урахуванням повноважень органів виконавчої влади, визначених профільними галузевими освітніми законами, МОН є органом ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти, а обласні, Київська міська державні адміністрації є органами ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

Завдання з організації та забезпечення ліцензування у сфері вищої та професійно-технічної освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видача та переоформлення ліцензій покладено на Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування.

 У період з 02.01.2016 по 26.09.2016 МОН було розглянуто: 

Кількість заяв, поданих здобувачами

ліцензій

 

Кількість рішень про залишення заяв про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) без розгляду

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензії

Кількість переоформлених ліцензій

 

Кількість

рішень про відмову у видачі ліцензії

Кількість анульованих ліцензій

2989

508

 

(у тому числі155 заяв, які були відкликані закладами освіти)

2334

31

128

4

(за заявами закладів освіти)

 На розгляді станом на 26.09.2016 перебуває 19 заяв про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності).

 План перевірки

В ході роботи Комісією були перевірені наступні питання:

1) формування та ведення ліцензійних справ;

2) забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування;

3) подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів;

4) порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;

5) делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;

6) порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;

7) порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;

8) порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

9) повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;

10) розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування;

11) порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

Результати перевірки

  1. Формування та ведення ліцензійних справ

Вибірково Комісією було перевірено 96 ліцензійних справ, заведених протягом періоду, який підлягав перевірці.

Документи, які входять до ліцензійної справи, знаходиться в окремій теці, на обкладинці якої зазначена назва ліцензіата.

Справи зберігаються у Департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування.

Набори документів, які знаходяться в ліцензійних справах, що перевірялися, відповідають вимогам частини другої статті 17 Закону.

Порушень вимог Закону у частині ведення ліцензійних справ не виявлено.

  1. Забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування

Згідно з вимогам пункту 8 частини другої статті 6 Закону орган ліцензування розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також частиною четвертою статті 9 Закону встановлено, що органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті.

Частиною п’ятою статті 21 Закону встановлено, що до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування, серед іншого, оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Інформація про адміністративну послугу з видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти, з переоформлення ліцензії та видачі копії ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої та професійно-технічної освіти розміщено на офіційному веб-сайті МОН в розділі «Адміністративні послуги» (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/).

Порушень вимог Закону у частині забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування не виявлено.

 Подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів

У зв’язку із початком виконання МОН функцій органу ліцензування з 02.02.2016, строк подання щорічного ліцензійного звіту, встановлений пунктом 9 частини другої статті 6 Закону, на час проведення перевірки ще не настав.

  1. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування

Згідно зі статтею 11 Закону заклади освіти відповідно до дати реєстрації в єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) подають до МОН заяву про отримання ліцензії на освітню діяльність за формою, визначеною Ліцензійними умовами.

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону у разі наміру навчального закладу розширити провадження виду освітньої діяльності, навчальний заклад подає до МОН заяву про розширення провадження такого виду освітньої діяльності разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами.

Після надходження до МОН заяви закладу освіти про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів посадова особа МОН робить відмітку про дату прийняття документів і засвідчує своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису видається закладу освіти, а другий примірник опису залишається в МОН.

Подача заяв в електронному вигляді за допомогою засобів зв’язку не здійснюється у зв’язку із відсутністю відповідного порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

В разі наявності підстав для залишення заяви без розгляду МОН приймає відповідне рішення, яке оформлюється наказом МОН.

Після прийняття відповідного рішення МОН з повідомленням про залишення заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) без розгляду у триденний строк з дня прийняття рішення надсилає заявнику копію такого рішення.

У разі встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) без розгляду МОН розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів, зокрема, ЄДЕБО.

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН протягом десяти робочих днів приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії, яке оформлюється відповідним наказом МОН, копія якого надсилається закладу освіти у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН приймає рішення про видачу ліцензії, яке оформлюється відповідним наказом МОН, та про яке повідомляється заклад освіти у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

Рішення у сфері ліцензування оформлюються наказами МОН України, які підписуються заступником міністра відповідно до функціональних обов’язків.

З метою дорадчої участі при попередньому розгляді питань щодо ліцензування освітньої діяльності та надання керівництву МОН відповідних рекомендацій в Міністерстві відповідно до наказу МОН «Про створення ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки» від 16.02.2016 № 125 з врахуванням змін, внесених наказом МОН від 29.07.2016 № 917, створена Ліцензійна комісія Міністерства освіти і науки.

МОН на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії закладу освіти передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до ЄДЕБО.

МОН оформлює ліцензію на провадження закладом освіти освітньої діяльності у сфері вищої або професійно-технічної освіти за спеціальностями або професіями, що ліцензувалися, в електронному вигляді (запис про рішення МОН щодо видачі ліцензії закладу освіти в ЄДЕБО).

За бажанням закладу освіти ліцензія може бути видана МОН і на паперовому носії.

Порушень вимог Закону у частині порядку прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування не виявлено.

  1. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування

Положенням про Міністерство освіти і науки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630, не передбачена наявність територіальних органів. У зв’язку із зазначеним рішення про покладання на її територіальні органи обов’язків з виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення МОН не приймалися.

  1. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду

У відповідності до вимог частини першої статті 10 Закону, документи, подання яких до органу ліцензування передбачено Законом, подаються до МОН здобувачами ліцензій безпосередньо або поштовим відправленням.

Після надходження до МОН заяви закладу освіти про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) разом з підтвердними документами на двох екземплярах опису документів посадова особа МОН робить відмітку про дату прийняття документів і засвідчує своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису видається закладу освіти, а другий екземпляр опису залишається в МОН.

Прийом та реєстрація заяв здійснюється посадовими особами Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування.

Відповідальний експерт (працівник Департаменту) встановлює наявність або відсутність підстав для залишення заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) без розгляду.

В разі наявності підстав для залишення заяви без розгляду МОН приймає відповідне рішення, яке оформлюється наказом МОН.

У ході вибіркової перевірки ліцензійних справ Комісією були виявлені випадки порушення МОН України триденного строку прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, встановленого частиною першою статті 12 Закону:

Ліцензіат

Дата реєстрації заяви

Номер рішення

Дата прийняття рішення (ч.1 ст. 12)

Гранична дата прийняття рішення

ДП Спеціалізований центр підготовки кадрів

01.03.2016

508 л

21.03.2016

04.03.2016

Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича

05.04.2016

686 л

15.04.2016

08.04.2016

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

05.04.2016

682 л

15.04.2016

08.04.2016

Після прийняття відповідного рішення МОН з повідомленням про залишення заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) без розгляду у триденний строк з дня прийняття рішення надсилає заявнику копію такого рішення.

  1. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії

Після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) без розгляду МОН розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів, зокрема, ЄДЕБО.

Розгляд, поданих для отримання ліцензії документів, здійснюється посадовими особами Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування.

В ході вибіркової перевірки ліцензійних справ Комісією були виявлені випадки порушення МОН України десятиденного строку прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, встановленого статтею 13 Закону: 

Ліцензіат

Дата реєстрації заяви

Номер рішення

Дата прийняття рішення (ч.1 ст. 12)

Гранична дата прийняття рішення

Тернопільський національний економічний університет

10.02.2016

407 л

12.03.2016

24.02.2016

Академія Державної пенітенціарної служби

22.02.2016

407 л

12.03.2016

09.03.2016

У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії МОН приймає рішення про видачу ліцензії, яке оформлюється відповідним наказом МОН, та про яке повідомляється заклад освіти у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

  1. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Розгляд заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності відбувається відповідно до статті 15 Закону.

  1. Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування

За період, який перевірявся, направлення повідомлення про прийняте рішення у МОН відбувався згідно з вимогами частини сьомої статті 13 Закону (про прийняте рішення про видачу ліцензії орган ліцензування повинен повідомити здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів).

  1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування

Станом на 27.09.2016 звернення фізичних осіб та юридичних осіб стосовно порушень ліцензіатами Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти до МОН не надходили.

  1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення

За період, який перевірявся, МОН було прийнято чотири рішення про анулювання ліцензій за заявами закладів освіти.

 

Акт складено у двох примірниках. 

Голова комісії

К.Г. Строкач

 Член комісії

 І.В. Мороз

  

Один примірник акта перевірки отримано: