Роз’яснення типових питань, які виникають у розробників проектів регуляторних актів під час застосування оновленої Методики проведення аналізу регуляторного впливу

29.03.2017

Державна регуляторна служба України з метою вдосконалення методичного забезпечення регуляторних органів за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» та спільно з Центром комерційного права підготувала роз’яснення типових питань, які виникають у розробників проектів регуляторних актів під час застосування оновленої Методики проведення аналізу регуляторного впливу.

 

 1. Чи необхідно було приводити у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308» аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта, який розроблено та оприлюднено до набуття чинності зазначеної постанови.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) готується стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником до оприлюднення цього проекту з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

АРВ готується розробником відповідно до методики підготовки аналізу регуляторного впливу (далі – Методика), затвердженою Кабінетом Міністрів України. Зазначена Методика затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 11.03.2004 № 308.

15.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308» (далі – постанова № 1151), якою було впроваджено оновлену Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта, в тому числі застосування М-Тест як індикатору впливу регулювання на малий бізнес.

Статтею 9 Закону встановлено, що проект регуляторного акта  разом із відповідним АРВ оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта. Також, цією статтею передбачено, що строк, протягом якого від  фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та  пропозиції,  встановлюється розробником  проекту  регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня  оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ.

Виходячи з викладеного, у разі, якщо оприлюднення проекту регуляторного акта було завершено до 15.03.2016, а у процесі оприлюднення зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань не надходили або були вмотивовано відхилені, відповідний проект регуляторного акта міг бути прийнятий за наявності АРВ, що готувався згідно з вимогами Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта в редакції, яка була чинна на момент підготовки АРВ. Тобто, у такому випадку підготовка М-Тесту для вимірювання впливу проекту регуляторного акту на малий бізнес не була обов’язковою.

Водночас зазначаємо, що однією з вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 було визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта у процесі проведення АРВ. Так, відповідно до пункту 8 зазначеної Методики визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта проводилося із застосуванням методу аналізу вигод та витрат. При цьому, розмір кожної вигоди та витрати повинен був обчислюватися з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних з інших джерел.

Тобто, при проведенні АРВ за Методикою у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 розробник був зобов’язаний визначити наслідки дії регуляторного акта, включаючи проведення розрахунку передбачуваних витрат, а також переваг для суб’єктів господарювання, громадян та держави після прийняття регуляторного акта.

 

 

 1. Чи потрібно обраховувати всі позиції додатків 2 та 4, якщо внаслідок запропонованого регулювання не виникають витрати, зазначені в цих позиціях та чи можна проставляти нулі у таких випадках?

У додатках до Методики передбачено набір типових форм, що мають складатися в процесі здійснення АРВ. Якщо внаслідок запропонованого регулювання не виникають витрати, передбачені додатками 2 «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта» та 4 «Тест малого підприємництва (М-Тест)», в окремих позиціях можуть бути проставлені нулі. У випадку коли, на думку розробника, у суб’єктів господарювання не виникає жодна із зазначених витрат, необхідно провести більш ґрунтовний аналіз впливу регуляторного акта, оскільки деякі витрати, наприклад, щодо «Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання» (рядок 9 додатку 4), «Процедури організації виконання вимог регулювання» (рядок 10 додатку 4) матимуть місце у переважній більшості випадків.

Щодо підготовки додатку 2 АРВ до проекту регуляторного акта, зазначаємо наступне.

Відповідно до додатку 2 до Методики обраховуються витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

У позиціях 1-7 таблиці першої додатку 2 Методики наведені найбільш поширені витрати, які можуть виникати у сфері великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта.

У разі, якщо дія регуляторного акта не спричинить витрат, зазначених у позиціях 1-7 таблиці першої, ці позиції можна не заповнювати. Однак, у такому випадку позиції 8 таблиці першої вищезазначеного додатку необхідно зазначити інші витрати, які виникають з прийняттям відповідного регуляторного акта.

При цьому, з метою уточнення та конкретизації витрат, що виникають внаслідок дії того чи іншого регуляторного акта, під час заповнення додатку 2, доцільно деталізувати, на що саме будуть направлені додаткові витрати суб’єктів господарювання.

Таким чином, додаток 2 до АРВ, заповнюється розробником проекту регуляторного акта у спосіб та із зазначенням тих позицій, які найбільш точно та змістовно відобразять витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта.

 Щодо особливостей підготовки тесту малого підприємництва (М-Тест), який викладається згідно з додатком 4 до Методики, в частині відображення витрат для вимірювання вартості регулювання, повідомляємо наступне.

Пункт 3 додатку 4 Методики «Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання» включає три складові, зокрема: оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого бізнесу на виконання вимог регулювання; оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання вимог регулювання та звітування; бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Проте формули, наведені в М-Тесті та позиції кожної складової вищезазначеного розрахунку, слід розглядати як орієнтовні і застосовувати їх з урахуванням особливостей кожного конкретного регулювання.

Тобто, пунктом 3 додатку 4 наведено методологію розрахунку витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання, а позиції витрат, що зазначені у ньому, є лише орієнтовним зразком, а не точним і вичерпним переліком розрахунків, що мають бути виконані.

Ключовим елементом, щодо вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого бізнесу, є детальний розподіл регулювання на окремі процедури, які повинен виконати відповідний суб’єкт господарювання в рамках конкретного регулювання.

Таким чином, при проведенні розрахунку витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання, розробник повинен враховувати всі витрати, передбачені вимогами конкретного регулювання.

 

 1. Витрати яких суб’єктів господарювання необхідно рахувати при встановленні тарифів на медичні та інші послуги – надавача чи одержувачів таких послуг?

При встановленні тарифів на медичні та інші послуги необхідно врахувати витрати як надавача, так і одержувача таких послуг.

Витрати надавача необхідно оцінити з позиції, чи здатний запропонований розробником розмір тарифів покрити собівартість надання послуг та у разі необхідності забезпечити інвестиційну складову, передбачену Законом України «Про ціни та ціноутворення».

Витрати одержувачів послуг необхідно рахувати більш детально, в тому числі шляхом здійснення М-тесту у випадку, якщо проект регуляторного акту стосується малого бізнесу, як споживачів послуг. Аналіз результатів розрахунків витрат на регулювання здійснюється під час оцінки альтеративних способів вирішення проблеми. Саме в цьому розділі розробник проекту регуляторного акта визначає загальний ефект від регулювання та виражає його в грошовій формі. Аналіз вигод та витрат показує соціальну та економічну доцільність такого регулювання, допомагає оцінити вплив, який може мати регуляторний акт на інтереси різних груп, в тому числі суб’єктів господарювання.

 

 1. Якщо регуляторний акт передбачає зміну лише однієї статті витрат бізнесу, чи підлягають обрахунку витрати, які суб’єкти несуть незалежно від дії регуляторного акта? Чи обрахунку підлягають лише ті витрати, що виникають внаслідок саме регуляторного акта?

Обрахунку підлягають лише ті витрати, які прогнозовано виникнуть у суб’єктів господарської діяльності (в тому числі суб’єктів малого підприємництва) під час виконання вимог, встановлених відповідним проектом регуляторного акта.

У разі внесення змін до діючого регуляторного акта обраховуються тільки ті витрати, які суб’єкт буде нести на вимогу таких змін. При цьому інші витрати суб’єкта, передбачені діючим регулюванням, не враховуються, як такі, що залишаються без змін.

Витрати, яких суб’єкт зазнає незалежно від дії регуляторного акту, обрахунку також не підлягають.

 

 1. Як застосовувати М-Тест та АРВ для регуляторних актів, які розробляються на вимогу вищих за статусом нормативно-правових актів, та які альтернативні способи регулювання при цьому можна розглядати?

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (АРВ), незалежно від підстав розроблення проекту – тобто наявності або відсутності акта вищої юридичної сили, що вимагає прийняття відповідного регулювання.

При підготовці АРВ розробник повинен, зокрема, визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проекти регуляторних актів, які розробляються на вимогу вищих за статусом НПА, мають розв’язувати ту ж проблему, що і акт вищої юридичної сили. У разі, коли розробка регуляторного акта передбачена актом вищої юридичної сили, альтернатива не приймати регуляторний акт є досить умовною та сумнівною.

При цьому у якості альтернатив доцільно розглядати, наприклад,  зміну жорсткості окремих вимог регулювання чи санкцій за їх невиконання у межах передбаченої законодавством дискреції, можливість запровадження компенсаторних механізмів на запровадження регулювання тощо.

Різні за змістовним наповненням редакції одного й того ж проекту регуляторного акту також можуть бути розглянуті як альтернативні способи вирішення проблеми. Як показала практика, витрати суб’єктів господарювання, в тому числі малого підприємництва, на виконання регулювання в таких випадках можуть суттєво відрізнятись.

Водночас, існують випадки, коли проектом передбачається лише привести діючий нормативно-правовий акт у відповідність до вимог актів вищої юридичної сили, не змінюючи, конкретизуючи або деталізуючи його вимоги. У таких випадках нормативно-правовий акт може бути визнаний нерегуляторним у встановленому порядку, про що ДРС може надати розробнику відповідний висновок за результатами аналізу повного тексту конкретного проекту документа.

 

 1. Чи потрібно проводити АРВ та М-Тест у випадку, коли регуляторний акт у результаті перегляду скасовується?

За результатами відстеження впливу діючих регуляторних актів регуляторний орган може визнати їх неефективними та дійти висновку, що вони потребують перегляду шляхом внесення змін або визнаннями такими, що втратили чинність. З метою уникнення спроб запровадження під виглядом дерегуляції додаткових адміністративних бар’єрів для бізнесу, регуляторні органи повинні довести, що обрані ними способи дерегуляції дійсно є ефективними та матимуть позитивний вплив на бізнес-клімат України. Проведення АРВ дозволить довести доцільність перегляду регулювання та спрогнозувати наслідки такого перегляду.

При цьому, у разі, якщо визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта призведе до скасування обов’язкових вимог до суб’єкта господарювання щодо виконання норм цього регулювання, відповідно, ніяких витрат суб’єкт малого бізнесу в рамках цього регулювання вже не несе. За таких умов розрахунок за додатком 2 та М-Тестом не має предметного навантаження.

Проте в рамках АРВ та з метою повернення довіри бізнесу до органів державної влади рекомендовано, регуляторний орган має провести розрахунок вигід від перегляду регулювання та показати, яка сума становитиме економію коштів суб’єктів господарювання в результаті такого перегляду.

На регуляторні органи покладено відповідальність за доведення необхідності впровадження того чи іншого регулювання.

 

 1. Чи потрібно проводити розрахунки по АРВ та М-Тесту, якщо регуляторні норми встановлені на рівні закону або постанови Кабінету Міністрів України та лише відображаються в місцевому нормативно-правовому?

Підставою для розробки нормативно-правового акту може бути документ вищої юридичної сили, проте це не є підставою для того, аби вважати такий акт не регуляторним.

При прийнятті місцевих регуляторних актів на основі відповідних норм акті вищої юридичної сили, місцеві органи влади можуть змінювати відповідні норми, розширювати їх зміст або навіть передбачають різні механізми реалізації цих норм, не встановлені актами вищого рівня.

У цьому випадку такі акти матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом, в тому числі, проведення АРВ та М-тесту.

Водночас, у разі, якщо нормативно-правовий акт лише приводиться у відповідність до акту вищої юридичної сили і при цьому не містить будь-яких інших додаткових норм, що регулюють господарські відносини та/або адміністративні відносини між суб’єктами господарювання та органами державної влади, такий документ може не мати ознак регуляторного акту.

Одночасно наголошуємо, що надання висновків щодо віднесення проектів нормативно-правових актів до категорії регуляторних належить до виключної компетенції ДРС.

 

 1. В якому розділі АРВ необхідно враховувати вимоги пункту 7 Методики щодо оцінки впливу зовнішніх факторів?

Пункт 7 Методики передбачає необхідність під час проведення аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) проведення оцінки впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта; оцінки можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами; наведення характеристики механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта, а також зазначення періодичності здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Додатком 1 до Методики встановлено схему проведення АРВ, якою структуровано вимоги Методики з метою однозначного їх розуміння та унеможливлення уникнення їх виконання.

Так, вимоги пункту 7 Методики повинні бути виконані під час заповнення розділу IV АРВ «Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей». Зокрема, таблиця 3 зазначеного розділу передбачає проведення оцінки ризику зовнішніх чинників на дію регуляторного акта у випадку застосування кожного з альтеративних способів вирішення проблеми.

При цьому, у разі, якщо на дію регуляторного акту прогнозується негативний вплив зовнішніх факторів, оцінку можливості його впровадження, механізм компенсації можливої шкоди та інші наслідки доцільно оцінити в примітках до зазначеної вище таблиці.

 

 1. Чи можна довіряти цифрам, які надають представники бізнесу або Асоціації? Які дії розробника, якщо він виявляє, що дані недостовірні?

Дані, які надаються представниками профільних громадських та/або господарських об’єднань в рамках співпраці з розробником при підготовці АРВ, потрібно брати до уваги та враховувати під час проведення розрахунків.

При цьому слід пам’ятати, що підготовка якісного АРВ повинна базуватися не лише на інформації, отриманій від представників бізнес-асоціації, але і на даних з інших джерел, зокрема, статичних, та даних, отриманих з загальнодоступних джерел. Обробка та співставленні інформації, отриманої з різних джерел, дозволить досягти більшої точності при прогнозуванні ефекту від регулювання.

Більшої точності та достовірності даних можна досягти також шляхом отримання інформації у більш, ніж однієї бізнес-асоціації або представників бізнесу.

У разі, якщо дані, необхідні для здійснення АРВ та М-тесту неможливо отримати із загальнодоступних джерел, а необхідна статистична інформація відсутня, слід використовувати дані, надані Асоціаціями або представниками бізнесу із наведенням посилань на джерело інформації. Факт надання будь-якої  інформації представником бізнесу або Асоціації підлягає фіксації в АРВ та М-тесті. Всі залучені до підготовки АРВ та М-тесту особи повинні бути персоніфікованими, додатково потрібно наводити також їх контактні дані, за якими можна буде перевірити факт надання інформації.

Відповідальність за зміст та достовірність наданої розробнику інформації несуть особи, що її надали.

 

 1. Якщо у певній сфері існують лише Асоціації великого та середнього бізнесу, а дія регулювання поширюється на малий бізнес, чи можна користуватися даними таких Асоціацій?

Якщо до Асоціації не входять представники малого бізнесу, існує імовірність того, що її позиція не відображає інтереси малого бізнесу або інтереси її членів взагалі є протилежними. Тому у випадку, коли мова йде про консультації з представниками мікро- та малого бізнесу, залучення асоціацій великого та середнього бізнесу є недоцільним, оскільки зроблені на підставі таких консультацій висновки можуть виявитись хибними.

В той же час, рішення стосовно застосування тих чи інших даних необхідно приймати виходячи з характеру цих даних. В деяких випадках галузеві Асоціації можуть володіти інформацією, яку можна брати до уваги під час здійснення розрахунків АРВ та М-тесту.

Зауважимо, що Перелік громадських об’єднань підприємців, які можуть володіти інформацією, необхідною для здійснення АРВ та М-тесту, розміщено на офіційному сайті Державної регуляторної служби в розділі «Регуляторна політика»/«Методологічне забезпечення» (http://www.dkrp.gov.ua/info/5003)

 

 1. Якщо регулювання стосується вимог безпеки та, здоров’я, які з точки зору суспільної важливості превалюють над будь-якими адміністративними витратами, і розрахунок буде не на користь регулювання, як довести його необхідність?

Методика не передбачає особливого порядку здійснення АРВ та М-тесту при розробці регулювання щодо безпеки, здоров’я та інших спільно важливих питань. Тому якщо розрахунки АРВ свідчать про те, що адміністративні витрати на виконання регулювання є занадто високими, необхідно повернутися до оцінки альтернатив, щодо вирішення проблеми, що підлягає регулюванню. Якщо проблема не може бути вирішена шляхом застосування інших альтернатив, необхідно ретельно проаналізувати, які саме аспекти при застосуванні обраної альтернативи призводять до найбільших витрат та визначити шляхи їх мінімізації.

В той же час, деякі суспільно важливі рішення мають бути прийняті навіть незважаючи на суттєві адміністративні витрати суб’єктів господарювання. В цьому випадку доцільно сконцентруватися на обґрунтуванні причин, які вимагають прийняття регуляторного акта, проаналізувати можливі ризики, що можуть мати місце у випадку його не прийняття. Аргументи на користь прийняття рішення бажано також доводити цифровими показниками, які засвідчать вигоди від прийняття регулювання.

У таких випадках доцільно приділити значну увагу можливості застосування коригуючих (пом’якшувальних) заходів, які здатні знизити загальну вартість такого регулювання для малого бізнесу. Такими коригуючими заходами можуть бути повне або часткове виведення окремих сегментів малого бізнесу з-під дії регулювання, спрощення для них окремих процедур, запровадження компенсацій тощо.

 

 1. Чому потрібно оцінювати витрати держави на регулювання великого бізнесу, якщо обраховуються витрати держави на малий бізнес у рамках М-Тесту?

Відповідно до Методики розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування проводиться згідно з додатком 3 до Методики.

Однак, якщо розробником буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики (М-тест), який також передбачає розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання, Додаток 3 заповнювати не потрібно.

Отже, витрати держави на запровадження та виконання регулювання органами державної влади оцінюються лише один раз.

 

 1. Чи необхідно в таблицях розписувати кожен бізнес-процес, чи достатньо згрупувати їх в узагальнюючі групи витрат, наведені в додатках 2 та 4?

Для проведення розрахунку витрат суб’єктів господарювання та органів державної влади на виконання регулювання та отримання коректних результатів ключовим є саме правильний та детальний розподіл регулювання на підпроцеси.

Під розподілом на підпроцеси мається на увазі деталізація механізму дії регулювання з визначенням кожного етапу, який повинен пройти суб’єкт господарювання/орган влади, щоб виконати вимоги регулювання. Відсутність у розрахунках того чи іншого підпроцесу негативно позначається на його достовірності та ставить під сумнів результати, отримані в ході підготовки АРВ та М-тесту.

З метою уникнення таких ситуацій розробник повинен деталізувати підпроцеси у додатках 2 та 4 під час проведення розрахунків.

Ключем для розподілу регулювання на складові підпроцеси можна вважати стандартний цикл управління (PDCA цикл), який передбачає наступні етапи: (P(Plan) – планування, D(Do) – виконання, C(Check) – контроль, A(Act) – корекція).

 

 1. Наскільки точною повинна бути інформація в АРВ та М-тесті, та як підтвердити її достовірність?

Аналіз регуляторного впливу має на меті, зокрема, спрогнозувати наслідки запровадження регулювання, в тому числі оцінити витрати суб’єктів господарювання та держави на його виконання. Відповідно така оцінка, як будь-який прогноз та не може бути стовідсотково точною. Водночас, використання для розрахунків даних з надійних джерел підвищує точність такого прогнозу.

Для проведення АРВ та М-тесту використовуються дані таких типів:

а) офіційні дані – дані Державної служби статистики України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, офіційні довідники тощо;

б) оціночні дані – дані бізнес-асоціацій, окремих представників бізнесу та опитування експертів, незалежних інституцій тощо.

Для того, щоб зацікавлені особи могли перевірити дані, наведені в АРВ та М-тесті, розробник повинен обов’язково наводити посилання на джерело цих даних. Крім того, всі залучені особи повинні бути персоніфікованими, розробник повинен наводити їх контактні дані, за якими також можна буде перевірити факт надання інформації. Відповідальність за зміст та достовірність наданої розробнику інформації несуть особи, що її надали.

 

 1. Як проводяться консультації з представниками малого бізнесу в рамках М-Тесту та як вони співвідносяться з іншими консультаціями? Чи зобов’язані вони надати розробнику дані, якщо вони є конфіденційними?

М-тест передбачає проведення консультацій з представниками малого підприємництва з метою оцінки сприйняття ними вимог регулювання, а також отримання даних, необхідних для проведення розрахунків.

Консультації проводяться у будь-який спосіб, зручний для розробника, зокрема шляхом:

 • круглих столів, нарад із зацікавленими сторонами;
 • усних чи письмових консультації з асоціаціями малого бізнесу;
 • точкових обговорень з суб’єктами малого підприємництва;
 • телефонних опитувань;

тощо.

При цьому, розробник не має повноважень вимагати від суб’єкта розкриття даних, що становлять комерційну таємницю. Більше того, методологія розрахунку потенційних витрат суб’єктів малого підприємництва від запровадження регулювання, які необхідно проводити в рамках М-тесту, не передбачає необхідності використання персональних даних суб’єктів господарювання та даних, що становлять комерційну таємницю.

 

 1. Як розраховувати витрати на запровадження комплексних системних законів, які передбачають декілька різних регулювань?

У разі, коли законопроект є комплексним і містить не пов’язані між собою регулювання, для оцінки наслідків його прийняття необхідно оцінювати витрати по кожному регулюванню окремо. Якщо ці регулювання справляють вплив на суб’єктів малого підприємництва, М-тест також потрібно проводити стосовно кожного регулювання з підведенням загального підсумку в АРВ.

 

 1. Як визначити кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься регулювання, якщо воно стосується нового виду діяльності, яким ніхто не займається?

Якщо регулювання стосується нового виду діяльності, яким раніше ніхто не займався, потрібно звернутися до оціночних даних з метою виявлення потенційної кількості суб’єктів господарювання, які орієнтовно можуть долучитися до зазначеного виду діяльності. Їх можна отримати шляхом опитування суб’єктів господарювання, які займаються подібною діяльністю, вивчення експертних оцінок, проведення он-лайн опитувань, порівняння отриманих оцінок з даними щодо подібних видів діяльності тощо. Для врахування перспектив розвитку зазначеного виду можливо провести аналогії з найбільш наближеним видом діяльності і взяти за приклад його показники.

У випадку проведення розрахунку витрат на впровадження регулювання щодо нового виду діяльності необхідно зазначати, що він є новим чи унікальним, а отже всі розрахунки базуються на певних припущеннях.

Потрібно пам’ятати, що дані, отримані в результаті здійснення АРВ та М-тесту, не є точними, а являють собою прогноз, який дозволяє з позиції здорового глузду оцінити доцільність та можливі наслідки запровадження такого регулювання.

 

 1. Якщо регулювання нове, та даних по застосуванню штрафних санкцій за попередні роки не існує, чи можна не включати в розрахунок штрафи?

У випадку врегулювання нового виду діяльності, коли даних щодо застосування штрафних санкцій за попередні роки, на які можна було б спиратися при розрахунках, не існує, необхідно враховувати тільки штрафні санкції, які можуть бути накладені в майбутньому періоді.

При цьому, для розрахунку розробнику будуть потрібні такі дані:

 • кількість суб’єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання (у випадку, якщо протягом року контролюючий орган проводить заходи нагляду (контролю) вибірко, необхідно спрогнозувати розмір такої вибірки);
 • розмір штрафних санкцій відповідно до регулювання,
 • показники періодичності заходів нагляду (контролю) відповідно до регулювання (раз на квартал, на рік, на три роки тощо)
 • прогнозний відсоток порушень, що буде виявлено в ході заходів нагляду (контролю) за оцінкою розробника.

 

 1. Які джерела даних розробник повинен використовувати при підготовці АРВ та М-тесту?

Джерелами інформації для підготовки АРВ та М-тесту є:

 • інформація від представників бізнес-асоціацій (в тому числі малого бізнесу), представників профільних асоціацій, представників громадськості, зацікавлених осіб;
 • офіційні дані – офіційної статистичні дані, дані міністерств та відомств, які отримано за письмовим запитом чи з офіційних інтернет-сайтів, офіційні довідники тощо, в тому числі власна статистична інформація розробника проекту регуляторного акту;
 • оціночні дані – ринкова вартість та експертні оцінки. Рекомендовано для отримання цієї інформації звернутись до чотирьох-шести відкритих джерел з уточненням інформації, у тому числі шляхом проведення фокус-груп чи опитування п’яти-семи підприємців.

Під час підготовки АРВ та М-тесту розробником можуть використовуватись статистичні дані, отримані від Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України та інших органів державної влади і їх територіальних органів, інформація, отримана внаслідок консультацій з громадськістю, суб’єктами господарювання, експертами у відповідній сфері, а також дані, одержані з інших джерел, які на розсуд розробника забезпечують достатню точність.

При цьому, в АРВ та М-тесті розробник повинен вказувати джерело інформації з наведенням інформації про це джерело, достатньої для підтвердження достовірності даних, наприклад: адреса сайта в мережі Інтернет, реквізити офіційного листа, дата та місце проведення консультації тощо.

У разі наведення такої інформації в АРВ та М-тесті, обов’язку надавати офіційне підтвердження від органів державної влади з питань надання інформації, використаної при проведенні М-тесту, у розробника не виникає.

 

 1. Якою повинна бути кваліфікація фахівця, який готує АРВ та М-тест?

Виконання вимог, встановлених оновленою Методикою, передбачає детальне визначення механізму дії запроваджуваного регулювання, проведення консультацій з представниками бізнес-середовища, в деяких випадках – співпрацю  з іншими органами влади та здійснення безпосередніх розрахунків потенційних витрат суб’єктів господарювання за формулами, що містять лише прості математичні дії.

Враховуючи викладене, проведення АРВ та М-тесту не потребує спеціальних знань, наявності юридичної або економічної освіти, та може бути виконано будь-яким фахівцем у галузі державного управління, тобто будь-яким службовцем органу державної влади або місцевого самоврядування.

 

21. Хто є тими експертами, яких можна залучати до підготовки АРВ та М-тесту? Який статус достатній для того, щоб фахівець вважався експертом?

 

На сьогоднішній день не існує законодавчо закріпленого загального визначення терміну «експерт». У зв’язку з цим, виходячи із практики та враховуючи європейський підхід, експертом може вважатися особа, яка у публічній свідомості відповідного сектору економіки або на відповідній території сприймається як незаангажований та фаховий спеціаліст, кваліфікації та знань якого достатньо для надання об’єктивного та професійного висновку щодо проекту регуляторного акта та АРВ до нього.

Залежно від органу влади, масштабу регулювання та масштабу проблеми підходи до визначення експертів можуть відрізнятися (особливо це стосується проектів регулювань місцевого рівня).

Розглядати діючих державних службовців як експертів не рекомендовано.

Експерти залучаються на безоплатній основі у рамках функціонування різного роду консультативно-дорадчих органів, утворених при регуляторних органах або у рамках робочих контактів, які спрямовано на посилення прозорості органу державної влади та залучення громадськості до розробки та прийняття регуляторних рішень.

 

22. Як знайти зацікавлених представників бізнесу для проведення консультації в рамках М-Тесту?

Для проведення АРВ та М-тесту розробником регуляторного акта повинні бути здійснені консультації з профільними бізнес-асоціаціями, представниками громадськості та бізнесу, які підпадають під сферу дії регулювання, з метою:

а) якісної оцінки регулювання з точки зору впливу на малий бізнес;

б) уточнення процедур, які необхідно виконати малому бізнесу для виконання вимог регулювання;

в) отримання попередніх даних щодо витрат часу та матеріальних ресурсів на виконання вимог регулювання.

З метою залучення зацікавлених осіб до участі в підготовці АРВ та М-тесту та до опрацювання проекту регуляторного акту доцільно якнайширше висвітлити у засобах масової інформації та в мережі дату початку обговорення  проблеми, яка потребує врегулювання, розробки відповідного проекту та підготовки АРВ до нього. При цьому розробник може анонсувати проведення громадських обговорень, круглих столів, робочих нарад тощо, в ході яких буде відбуватись напрацювання механізмів розв’язання проблеми. Такий шлях інформування надасть можливість зацікавленим профільним бізнес-асоціаціями, представниками бізнесу та громадськості бути залученими до процесу підготовки АРВ та проекту регуляторного акту від самого початку, надавати свої зауваження та пропозиції, приймати участь у нарадах та круглих столах тощо.

У разі, якщо бізнес-асоціації у сфері, яку передбачається врегулювати, відсутні, або представники громадськості і бізнесу не відгукнулися на ініціативу розробника (що найбільш характерно для місцевого рівня), допускається безпосереднє звернення до окремих суб’єктів господарювання, в тому числі шляхом проведення телефонних опитувань або адресних запрошень на громадські обговорення проекту регуляторного акту чи АРВ.

У випадку, якщо представники бізнес-асоціацій, громадськості чи бізнесу офіційно відмовилися надати відомості, необхідні для проведення АРВ та М-тесту, розробнику повинен зафіксувати цей факт в АРВ та зазначити, що розрахунки витрат суб’єктів господарювання проводились виключно на підставі припущень розробника.

Наголошуємо, що звертатися до представників бізнесу чи громадськості з проханням провести М-тест та АРВ, самостійно провести деталізацію під процесів та розрахунки витрат виходить за межі повноважень розробника, та не вважається проведенням консультацій і руйнує співпрацю влади і бізнесу.

 

23. Чи може Державна регуляторна служба України надавати методичну допомогу розробникам регуляторних актів у проведенні АРВ та М-Тесту?

Державна регуляторна служба України може надавати допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування при проведенні АРВ та М-Тесту в частині методичного супроводження та надання роз’яснень.

На сьогодні ДРСУ запровадила проведення консультацій для фахівців центральних органів виконавчої влади з питань виконання вимог Методики при підготовці аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів та проведенні М-тесту (http://dkrp.gov.ua/info/5108).