Рішення № 32 від 04.07.2014 “Про необхідність усунення Міністерством аграрної політики та продовольства України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»”

08.07.2014
На підставі звернення суб’єкта господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення № 32 від 04.07.2014 «Про необхідність усунення Міністерством аграрної політики та продовольства України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству аграрної політики та продовольства України внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 «Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.2008 за № 1111/15802, в частині вилучення положень щодо участі посадових осіб Держсільгоспінспекції України у процесі затвердження актів зачистки зернового складу. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ   З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 04  липня  2014 року № 32

Про необхідність усунення Міністерством аграрної політики та продовольства України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Відповідно до статті 30 Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  (далі – Закон) та на підставі звернення Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, здійснивши експертизу наказу Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661  (далі – Наказ № 661), яким затверджено Інструкцію про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах (далі – Інструкція), зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.2008 за № 1111/15802, та беручи до уваги позицію громадськості щодо необхідності вирішення проблеми, яка склалася навколо розгляду та затвердження територіальними органами Держсільгоспінспекції України актів зачистки, зазначає наступне.

Наказ № 661  прийнято з метою ведення належного обліку та оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах відповідно до статей 9 та 22 Закону України  «Про зерно та ринок зерна в Україні» та Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України  від 23.04.2011 № 500.

Разом з цим, згідно із пп.1 в) п.4 Положення Про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України  від 13.04.2011 № 459/2011  Держсільгоспінспекція України відповідно до покладених на неї завдань організовує та здійснює державний нагляд (контроль), зокрема, у частині якості та безпечності сільськогосподарської продукції за веденням кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та господарювання.

Інструкцією, якою регулюється питання проведення перевірки кількісно-якісного обліку, передбачено складання зерновим складом актів зачистки та у міру сдання актів зачистки, але не рідше одного разу на місяць керівник підприємства доведення до відома держінспектора Держсільгоспінспекції про необхідність розгляду актів зачистки.

При отриманні виклику зернового складу держінспектор Держсільгоспінспекції зобов’язаний розглянути акти зачистки не пізніше двотижневого терміну. Держінспектор повинен розглядати акти зачистки безпосередньо на підприємствах.

При розгляді актів зачистки для обґрунтування висновку інспектор Держсільгоспінспекції зобов’язаний перевірити:

  • наявність в актах зачистки всіх передбачених показників та відповідних підписів;
  • відповідність кількісних і якісних показників актів зачистки даним обліку і первинних документів;
  • акти на очищення і знищення відходів III категорії, правильність списання відходів з рахунку зерна;
  • вибірково посторінкові підсумки в книгах кількісно-якісного обліку форми            № 36 та правильність підрахунку центнеро-відсотків;
  • загальну форму № 36 і порівняти з підсумковими даними розшифрування, доданого до акта зачистки і складеного на підставі особових рахунків власників;
  • вибірково правильність розрахунків із зберігачами;
  • обґрунтованість висновку комісії про причини утворення нестач чи лишків.

Таким чином, за допомогою викладених вище положень Інструкції органами Держсільгоспінспекції у завуальований спосіб відбувається проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) в частині розгляду та затвердження актів зачистки.

Підставою для такого контролю є отримання виклику зернового складу.  Проте зазначений «виклик» не є обов’язковим для зернового складу.

В той же час Наказом № 661 встановлені такі критерії для розгляду актів зачистки, які перевіряє інспектор Держсільгоспінспекції під час затвердження акту зачистки, що автоматично зобов’язує власника складу викликати інспектора безпосередньо на склад.

Незважаючи на те, що абзацом 1 частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що підставою для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), зокрема є подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.

Ураховуючи зазначене відбувається  підміна органами  Держсільгоспінспекції України понять «право» і «обов’язок» для ініціювання позапланового заходу в частині розгляду та затвердження актів зачистки.

Крім того, під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. У Переліку питань для перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог Технічного регламенту зернового складу у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки, що підлягають перевірці, які є в Уніфікованій формі акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства, затвердженому наказом Мінагрополітики від 16.08.2013 № 503 та зареєстрованому в Мін’юсті 22.08.2013 за № 1459/23991, відсутні питання щодо затвердження акту зачистки посадовою особою територіального органу Держсільгоспіспекцією.

Уніфікована форма акта містить лише одне питання (№ 12.5) – «акти зачистки складаються протягом строку, що не перевищує 5 днів після вибуття партії зерна та продуктів його переробки».

Також слід зауважити, що нормативно-правовим обґрунтуванням дослідження цього питання у ході перевірки є пункт 8.2 глави 8 Технічного регламенту зернового складу, затвердженого наказом Мінагрополітики від 15.06.2004 № 228, пункт 1.9 глави 1 розділу VIII Інструкції, затвердженої наказом № 661, відповідно до яких, зачистка зерносховищ проводиться виключно зерновим складом без участі органів Держсільгоспінспекції України.

Проте Наказ №661 (пункт 2.5 розділу VІІІ) містить більш розгалужений перелік питань для дослідження, ніж це передбачено Уніфікованою формою акта.

Таким чином, наявність в Інструкції норм, які зобов’язують зерновий склад  подавати на розгляд і затвердження до територіальних органів Держсільгоспінспекції України акти зачистки не передбачена жодним нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.

А безпосередньо  розгляд і затвердження актів зачистки посадовими особами контролюючого органу, в рамках позапланового заходу державного нагляду (контролю), порушує вимоги законодавства про державний нагляд (контроль).

 Отже, наведені вище норми Положення порушують вимоги статті 5 Закону, відповідно до якої однією зі складових забезпечення здійснення державної регуляторної політики є недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Крім того, дія зазначених вище положень Наказу № 661 порушує такі обов’язкові принципи державної регуляторної політики, передбачені  статтею 4 Закону, як:

адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; 

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Керуючись частиною третьою статті 27 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 

вирішила:

 

запропонувати Міністерству аграрної політики та продовольства України внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 «Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.2008 за                № 1111/15802,  в  частині вилучення положень щодо участі посадових осіб Держсільгоспінспекції України у процесі затвердження актів зачистки зернового складу.

 

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у порядку, визначеному статтею 28 Закону, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 «Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» та подання у встановленому Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п`ять робочих днів до закінчення строку його виконання.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в Законі строку, дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку виконання такого рішення.

Подання скарги щодо рішення уповноваженого органу не зупиняє дії цього рішення.

 

 

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва                                                                          

   

  

                          М. Ю. Бродський