Роз’яснення щодо підготовки органами місцевого самоврядування проектів рішень, що регулюють питання приватизації (відчуження) майна комунальної власності

03.12.2020

Роз’яснення

щодо підготовки органами місцевого самоврядування проектів рішень, що регулюють питання приватизації (відчуження) майна комунальної власності

 

Право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (стаття 1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (далі – Закон № 280) також встановлено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції,  можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, укладати договори в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійні договори, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку (стаття 60 Закону № 280).

Отже, приватизація (відчуження) майна комунальної власності здійснюється власниками або уповноваженими ними органами відповідно до закону, в інтересах територіальної громади з урахування його економічної доцільності та ефективності, що вирішується на пленарних засіданнях органів місцевого самоврядування.

Правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна регулюються Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон № 2269).

Частиною п’ятою статті 3 Закону № 2269 встановлено, що приватизація (відчуження) майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог цього Закону.

Також, частиною п’ятою статті 7 Закону № 2269 встановлено, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері приватизації визначаються законами України і правовими актами органів місцевого самоврядування.

Закон № 2269 також визначає порядок та способи приватизації комунального майна.

Таким чином, органи місцевого самоврядування у відповідності до вимог законодавства можуть прийняти рішення, яким затверджується порядок приватизації (відчуження) об’єктів права комунальної власності на території відповідної ради.  

У разі, якщо такі проекти рішень органів місцевого самоврядування, будуть розроблені у повній відповідності із чинним законодавством України та не містимуть будь-яких інших норм регуляторного характеру, такі проекти рішень можуть не мати ознак регуляторного акта.

Разом з тим, визначення регуляторності того чи іншого документа можливе лише після здійснення його всебічного аналізу на предмет встановлення, визначення, змінення чи скасування ним норм права, виявлення сфери застосування; визначення спрямування документа або окремих його положень на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.