Положення про Службу

12.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2014 р. № 724
Київ

Деякі питання Державної регуляторної служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 742 від 12.08.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну регуляторну службу України, реорганізувавши шляхом перетворення Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

2. Затвердити Положення про Державну регуляторну службу України, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 371 “Про затвердження Положення про Державну регуляторну службу України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1932).

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

     Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. № 724

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державну регуляторну службу України

1. Державна регуляторна служба України (ДРС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.

ДРС є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. ДРС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями ДРС є:

реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

4. ДРС відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та подає їх в установленому порядку Міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

2) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності ДРС;

3) забезпечує реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності і політики з питань дерегуляції господарської діяльності на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

4) проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, подає розробникам таких проектів пропозиції щодо їх вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;

5) бере участь у підготовці планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності, забезпечує здійснення моніторингу і координацію виконання таких планів органами виконавчої влади;

6) проводить у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), аналіз проектів регуляторних актів, що подаються на погодження, та відповідний аналіз регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 458 і 9 Закону та приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;

7) проводить у порядку, встановленому Законом, експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади на їх відповідність вимогам статей 458-13 Закону, приймає у разі виявлення порушень зазначених вимог рішення про необхідність усунення органом, що прийняв відповідний акт, порушень принципів державної регуляторної політики;

8) повідомляє органам виконавчої влади, їх посадовим особам, уповноваженим на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених Законом обставин, за яких регуляторні акти не можуть бути прийняті або схвалені, а якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції, – органу юстиції, до компетенції якого належить здійснення державної реєстрації такого регуляторного акта;

9) готує пропозиції щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування;

10) забезпечує підготовку та подання щороку Кабінетові Міністрів України інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади;

11) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;

12) проводить аналіз звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;

13) звертається до регуляторних органів із запитами та пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих такими органами регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог Закону;

14) звертається в установленому порядку до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням вимог Закону;

15) надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

16) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної регуляторної політики, політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

17) здійснює:

методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

методичне та інформаційне забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю);

методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;

методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів;

18) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, у сфері ліцензування (зокрема проекти ліцензійних умов), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;

19) погоджує проект порядку проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами;

20) вивчає досвід інших держав щодо реалізації державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та вносить пропозиції щодо поширення такого досвіду в Україні;

21) забезпечує функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

22) проводить в установленому Кабінетом Міністрів України порядку перевірки додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

23) забезпечує в установленому Кабінетом Міністрів України порядку складення та затвердження планів комплексних планових заходів державного нагляду (контролю);

24) складає акти перевірок та вносить в установленому Кабінетом Міністрів України порядку подання до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, які є обов’язковими до розгляду;

25) розробляє висновки, пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю);

26) надає Мінекономіки інформацію, довідки, документи, скарги, матеріали, відомості щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю);

27) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування;

28) здійснює нагляд за дотриманням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;

29) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;

30) видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

31) веде в установленому Кабінетом Міністрів України порядку Реєстр розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

32) надає на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування погодження на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 24 і 5 частини третьої статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

33) здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі;

34) узагальнює практику застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;

35) здійснює розгляд звернень громадян, громадських формувань та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю ДРС;

36) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДРС;

37) інформує фізичних та юридичних осіб, їх об’єднання про свою діяльність та реалізацію державної регуляторної політики в Україні;

38) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті акти та інші офіційні документи з питань, що належать до її компетенції, відповідно до вимог законодавства;

39) здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

5. ДРС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вжиття заходів до запобігання корупції і здійснення контролю за їх реалізацією в апараті ДРС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДРС та її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери управління Служби, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДРС, її територіальних органів;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДРС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 742 від 12.08.2020}

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за своєю діяльністю, забезпечує врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що належать до компетенції ДРС;

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. ДРС для виконання покладених на неї завдань має право:

1) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, зокрема одержувати від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформацію, довідки, документи, скарги, матеріали, відомості щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності, а також звіти про здійснені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

2) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції;

3) брати участь в установленому порядку в заходах державного нагляду (контролю), що проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;

4) для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до ДРС, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запитувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали;

5) одержувати інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, посадові особи яких відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії;

6) на безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Мін’юстом;

7) звертатися у передбачених законом випадках до суду;

8) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

9) проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

7. У справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, уповноважені посадові особи ДРС та її територіальних органів мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

8. ДРС здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

9. ДРС у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

10. ДРС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

12. ДРС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 742 від 12.08.2020}

13. Голова ДРС:

1) очолює ДРС, здійснює керівництво її діяльністю, представляє в установленому порядку ДРС у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) визначає пріоритети роботи ДРС та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи, звіти про їх виконання;

3) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті ДРС та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та наказів міністерств;

4) вносить в установленому порядку Міністрові розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до компетенції ДРС, а також розроблені ДРС проекти наказів Мінекономіки;

5) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДРС, положення про територіальні органи ДРС;

6) призначає на посаду за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів ДРС;

7) призначає на посаду за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України, звільняє з посади заступників керівників територіальних органів ДРС;

8) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДРС, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ДРС;

10) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДРС і коштів, передбачених на утримання ДРС, ліквідує, реорганізує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром Кабінету Міністрів України територіальні органи ДРС як структурні підрозділи апарату цього органу;

11) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату ДРС, керівників територіальних органів ДРС, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

12) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату ДРС, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

13) дає в межах повноважень обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату ДРС та її територіальних органів доручення;

14) приймає в установленому порядку рішення щодо розподілу бюджетних коштів, розпорядником яких є ДРС;

15) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДРС;

16) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

17) очолює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування;

18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

19) утворює комісії, робочі та експертні групи;

20) підписує накази;

21) залучає державних службовців та працівників територіальних органів ДРС, а за домовленістю з керівниками – державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції ДРС;

22) приймає в установленому порядку рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики щодо регуляторного акта в цілому або окремих його положень відповідно до Закону;

23) затверджує акти перевірок дозвільних органів (їх посадових осіб) щодо додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

14. Голова ДРС має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 742 від 12.08.2020}

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДРС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДРС може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть реалізовуватися шляхом видання наказу ДРС.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення консультацій з основних питань діяльності в ДРС можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова ДРС. Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова ДРС.

16. Гранична чисельність державних службовців і працівників ДРС затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату ДРС затверджується його Головою за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 742 від 12.08.2020}

Штатний розпис та кошторис апарату ДРС затверджуються її Головою за погодженням з Мінфіном.

17. ДРС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.