Щодо необхідності подання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) повного переліку підтвердних документів, у випадку попереднього залишення органом ліцензування заяви про отримання ліцензії без розгляду

24.02.2016

Закон України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Виходячи зі змісту статті 11 Закону № 222 здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою та пакет документів відповідно до ліцензійних вимог.

Відповідно до частини першої статті 12 Закону № 222 орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.

Однією з підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, встановленою частиною другою статті 12 Закону № 222, є оформлення заяви або хоча б одного з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, із порушенням вимог цього Закону (складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом).

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії (частина п’ята статті 12 Закону № 222).

Тобто, вищезазначеними нормами Закону № 222 не встановлено вимоги щодо обов’язку для здобувача ліцензії (у разі повторного подання заяви про отримання ліцензії після усунення відповідних порушень в оформленні заяви та підтвердних документах) подання повного пакету підтвердних документів, передбачених статтею 11 зазначеного Закону та вимогами ліцензійних умов.

Також нормами Закону № 222 не встановлено обов’язку для органу ліцензування щодо необхідності повернення здобувачу ліцензії (у разі залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду) пакету підтвердних документів, які додавались до заяви про отримання ліцензії.

Разом з цим, частиною першою статті 17 Закону № 222 встановлено, що орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).

Ліцензійна справа – це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Згідно із частиною другою статті 17 Закону № 222 у ліцензійній справі, серед іншого,зберігаються документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами).

Таким чином, після прийняття органом ліцензування рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, органом ліцензування має бути сформована ліцензійна справа, у якій, зокрема, мають міститись документи, подані до органу ліцензування відповідно до вимог Закону № 222.     

З огляду на вищевикладене та з метою вжиття заходів щодо спрощення започаткування бізнесу, Державна регуляторна служба України вважає за можливе подання здобувачем ліцензії (ліцензіатом), у разі повторного звернення до органу ліцензування для отримання ліцензії, лише підтвердних документів (після усунення виявлених у них недоліків), що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, оскільки інші документи, необхідні для одержання ліцензії, містяться у ліцензійній справі (за умови їх відповідності на момент подачі заяви фактичному стану).

Одночасно зазначаємо, що офіційне тлумачення Конституції України та законів України статтею 150 Конституції України віднесено до виключної компетенції Конституційного Суду України.