Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 22 травня 2018 року

25.05.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 07-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

  

від 22 травня 2018 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. C., Тупчій Г. М., Черненко М. С.

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 1.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” (ЄДРПОУ 31740177) від 03.05.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 05.04.2018 № 332 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензії на підставі акта про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 01.06.2010 серії АВ № 537164 на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами), вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 03.05.2018 б/н у зв’язку з необхідністю отримання від органу ліцензування додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації), що стосуються оскаржуваного рішення та підтверджують відмову ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від проведення позапланової перевірки, а саме: фотографії з місця реєстрації та місцезнаходження, аудіозаписи та відеозаписи розмов, які додаються до Акту про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування від 21.03.2018 та є його невід’ємною частиною, їх вивчення разом з іншими матеріалами, які стосуються оскаржуваного рішення, що надійшли від органу ліцензування листом за № 4270/02/15-18 від 21.05.2018 (вх. ДРС від 22.05.2018 № 7338/0/19-18).

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ФОП Гурома Н. С. (код 1568911248) від 16.04.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (наказу від 29.03.2018 № 328) в частині анулювання ліцензії ФОП Гурома Н. С. серії АВ № 579239 від 06.09.2011 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Гурома Н. С. від 16.04.2018 б/н.

2.2. За результатами розгляду скарги (апеляції) ФОП Антимис Н. С. (код 2694113528) від 18.04.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (наказу від 29.03.2018 № 328) в частині анулювання ліцензії ФОП Антимис Н. С. серії АВ № 599612 від 18.09.2012 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ФОП Антимис Н. С. від 18.04.2018 б/н.

 

ІІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. За результатами розгляду скарги ПП “ДОН-БАС” (ЄДРПОУ 31819084) від 20.03.2018 № 6 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ДОН-БАС” від 20.04.2017 № 168 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги ПП “ДОН-БАС” від 20.03.2018 № 6 у зв’язку з необхідністю отримання від Міністерства екології та природних ресурсів України матеріалів планової перевірки додержання ПП “ДОН-БАС” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446, датою початку якої, відповідно до оприлюдненого на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України Плану-графіку заходів державного нагляду (контролю) з додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.11.2017 № 447, є 04.06.2018 (строк здійснення 4 робочих дні), та вивчення зазначених матеріалів.

4.2. За результатами розгляду скарги ПП “ОЗОН” (ЄДРПОУ 31587709) від 27.03.2018 № 1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ОЗОН” від 12.12.2011 № 538 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили перенести розгляд скарги ПП “ОЗОН”  від 27.03.2018 № 1 у зв’язку з необхідністю отримання від Міністерства екології та природних ресурсів України і ПП “ОЗОН” додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації), зазначених у розпорядженні Державної регуляторної служби України від 27.04.2018 № 32 “Про розгляд скарги”, що у відповідності до частини одинадцятої статті 5 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” було надіслане листами Державної регуляторної служби України від 27.04.2018 № 4227/0/20-18, № 4226/0/20-18 до Міністерства екології та природних ресурсів України і ПП “ОЗОН”, а також відповідно до листів Державної регуляторної служби України від 21.05.2018 № 4774/0/20-18, № 4773/0/20-18, якими запропоновано органу ліцензування та суб’єкту господарювання надати їх у найкоротший термін (та їх вивчення).

4.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” (ЄДРПОУ 34858545) від 19.04.2018 № 19/04/03 на дії Міністерства екології та природних ресурсів України щодо невнесення актуальної інформації до ліцензійного реєстру відносно ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ”, який розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, прийнято рішення про необхідність проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у сфері господарської діяльності позапланової перевірки додержання органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування в частині додержання вимог частини другої статті 4 та пункту 8 частини другої статті 6 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” відносно ліцензії ПП “НВО ЕКОТЕХНОЛОГІЇ” серії АЕ № 288559 від 30.01.2014 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

 

ІV. (9) Міністерство внутрішніх справ України

9.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) гр. Губар Н. В. від 18.04.2018 б/н щодо видання Міністерством внутрішніх справ України розпорядження від 19.09.2017 № 13728/02/24-2017 про усунення порушень Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності ТОВ “ВІНАР ПЛЮС” (ЄДРПОУ 39052763), вирішили відхилити скаргу (апеляцію) гр. Губар Н. В. від 18.04.2018 б/н.

 

V. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” (ЄДРПОУ 34690716), далі – ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ”, від 27.04.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 120-ЦА-УП-КУА в частині застосування у відношенні ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами, а саме: діяльність з управління активами інституційних інвесторів – серії АГ № 580049, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” від 27.04.2018 б/н у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від:

– Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачених пунктом 6 частини другої статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” документів – розпорядження про усунення ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” порушень Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (далі – Ліцензійні умови № 1281), що повинно передувати акту про повторне порушення ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” Ліцензійних умов № 1281, а також зазначеного акту;

– ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” копій всіх сторінок договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.01.2018, який укладено з ТОВ “ЛЕВ ФІНАНС” (далі – Договір) та відповідного підтвердження виконання ТОВ “ЛЕВ ФІНАНС” пункту 2.2 Договору, а у разі невиконання (неналежного виконання) – інформації разом з підтвердними документами про вжиті суб’єктом господарювання заходи, які були спрямовані на повне виконання ТОВ “ЛЕВ ФІНАНС” умов пункту 2.2 Договору.

19.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” (ЄДРПОУ 36567137) від 27.04.2018 № 1_2704/18 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 118-ЦА-УП-ДУ в частині застосування у відношенні ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ № 286844, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” від 27.04.2018 № 1_2704/18 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від:

– Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачених пунктом 6 частини другої статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” документів – розпорядження про усунення ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” порушень Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013 № 862 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429 (далі – Ліцензійні умови № 862), що повинно передувати акту про повторне порушення ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” Ліцензійних умов № 862, а також зазначеного акту;

– ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” інформації про причини не виходу на зв’язок з інформаційною системою Центрального депозитарію у операційні дні, що зазначені в постанові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 118-ЦА-УП-ДУ та про вжиті заходи щодо відновлення зв’язку з інформаційною системою Центрального депозитарію, разом з підтвердними документами.

19.3. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ДОНБРОКФІНАНС” (ЄДРПОУ 38846114) від 20.09.2017 б/н щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 23.08.2017 № 360-СХ-6-Т в частині застосування у відношенні ТОВ “ДОНБРОКФІНАНС” санкції у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 294692 від 14.02.2015; дилерської діяльності серії АЕ № 294693 від 14.02.2015, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “ДОНБРОКФІНАНС” від 20.09.2017 б/н.

19.4. За результатами розгляду скарги ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” (ЄДРПОУ 21608094) від 10.05.2018 № 180510/01 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.04.2018 № 137-ЦА-УП-Т в частині застосування у відношенні ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” санкції у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 294571 від 13.11.2014; дилерської діяльності – серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, вирішили перенести розгляд скарги ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” від 10.05.2018 № 180510/01 у зв’язку з необхідністю вивчення матеріалів стосовно оскаржуваного рішення, що надійшли від органу ліцензування листом за № 14/04/15897 від 22.05.2018 (вх. ДРС від 22.05.2018 № 7377/0/19-18).

 

VІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 12.04.2018 № 3258-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пунктів 178, 181, 184 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині наявності фахівців з відповідною освітою з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Каприк М. В. від 26.03.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області від 30.03.2018 № 128/03-28).

23.2. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (листи від 18.04.2018 № 3465-1.1.1/3.0/17-18, № 3466-1.1.1/3.0/17-18, № 3467-1.1.1/3.0/17-18, № 3469-1.1.1/3.0/17-18, № 3468-1.1.1/3.0/17-18, № 3470-1.1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа СУ ГУ Національної поліції у Донецькій області від 10.04.2018 № 2826/20-2018.

23.3. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 24.04.2018 № 3678-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (колективна заява гр. Нестеренко І. В. та інших б/н, що надійшла до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області від 12.04.2018 № 91/2-18).

23.4. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 07.05.2018 № 4069-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Свіріденко Л. С. від 28.03.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області від 16.04.2018 № 01-15/219).

23.5. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 07.05.2018 № 4068-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу п’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Свіріденко Л. С. від 17.04.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області від 18.04.2018 № 01-15/224).

23.6. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 19.04.2018 № 40-401-(401-5)/2746) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до депутатського звернення депутата Одеської обласної ради Дерев’янка М. М. від 05.02.2018 № 136/ВА.

23.7. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 19.04.2018 № 3797/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу” (далі – Ліцензійні умови з розподілу) в частині здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог Закону України “Про ринок природного газу”, чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу та підпункту 14 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення ТОВ “ЕКОМЕТАН ПЛЮС” від 10.04.2018 № 21).

 

VІІ. (24) Різне

24.1. За результатами розгляду скарги Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України від 03.05.2018 № 2/16/398п щодо порушення Державною службою України з безпеки на транспорті законодавства у сфері ліцензування провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом при видачі суб’єктам господарювання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав без перевірки наявності у таких суб’єктів господарювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, вирішили рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті дотримуватися вимог Законів України від 05.04.2001 “Про автомобільний транспорт” та від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, зокрема, в частині здійснення видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав виключно тим суб’єктам господарювання, які мають ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та використовують транспортні засоби, інформацію про які подано органу ліцензування у відомостях про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби.

 

 

Голова Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                    К. М. Ляпіна

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                           Ю. І. Возна