Департамент ліцензування та дозвільної системи

17.06.2022

Департамент ліцензування та дозвільної системи є самостійним структурним підрозділом Державної регуляторної служби України.

 

До складу Департаменту входять:

 •  відділ забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 •  відділ погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та проектів порядку проведення дозвільних процедур;
 •  відділ методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування;
 •  відділ методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів.

Основними завданнями Департаменту є:

 • реалізація державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності в межах повноважень ДРС;
 • створення організаційних основ для здійснення ефективної взаємодії з дозвільними органами та органами ліцензування відповідно до вимог законодавства;
 • методичне керівництво та інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
 • методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів.

До функцій Департаменту відносяться, зокрема:

 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності і в установленому порядку подання їх на розгляд керівництву ДРС;
 • узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування та розробка пропозицій щодо його вдосконалення;
 • аналіз, узагальнення практики застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та розробка пропозицій щодо його вдосконалення;
 • опрацювання проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі, ліцензійні умови), а також порядків проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення і анулювання документів дозвільного характеру, та підготовка проектів рішень про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;
 • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • підготовка пропозицій щодо визначення форми ліцензійного звіту;
 • узагальнення щорічних ліцензійних звітів, поданих органами ліцензування;
 • участь у здійсненні експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та ліцензування видів господарської діяльності;
 • участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення проектів нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 • здійснення моніторингу нормативно-правових актів органів виконавчої влади, що регламентують видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, на їх відповідність Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та підготовка пропозицій щодо оптимізації процедур з видачі документів дозвільного характеру;
 • здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування;
 • здійснення методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів;
 • підготовка пропозицій керівнику ДРС щодо формування складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • здійснення організації проведення засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування пропозицій щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запиту необхідних матеріалів для їх розгляду;
 • підготовка розпоряджень ДРС за результатами розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування про розгляд скарги та/або про зняття з розгляду скарги;
 • підготовка на підставі рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування листів про погодження (повідомлення про непогодження) органу ліцензування, проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 • забезпечення ведення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
 • участь у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях колегії ДРС та організація виконання відповідних рішень колегії з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • розгляд та підготовка відповідей на звернення органів державної влади, правоохоронних органів, звернення та запити народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, адвокатські звернення, звернення громадян та публічні запити з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • за дорученням керівництва ДРС участь у перевірках додержання органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі в межах компетенції Департаменту;