Положення про колегію Державної регуляторної служби України

30.08.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної регуляторної служби України

від 30.08.2021 року № 299

 

Положення
про колегію Державної регуляторної служби України

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Державній регуляторній службі України (далі – Колегія).

1.2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і створюється для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Державної регуляторної служби України (далі – ДРС), колективного обговорення та вирішення питань, що належать до її компетенції, та визначення найважливіших напрямів діяльності.

1.3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про ДРС, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами та розпорядженнями ДРС та цим Положенням.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Головою ДРС.

2. Функції Колегії

Колегія:

2.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ДРС згідно з пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та іншими програмними документами країни.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції ДРС;

реалізації державної політики у сфері державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування щодо ефективної реалізації державної політики у сфері державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності;

розширення міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції ДРС;

науково-методичного забезпечення напрямів діяльності ДРС;

обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку в частині державної політики у сфері державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності та визначає шляхи їх реалізації;

розглядає питання щодо дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

розглядає результати роботи ДРС та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДРС та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на ДРС.

3. Склад Колегії

3.1. Кількісний та персональний склад Колегії затверджується Головою ДРС.

3.2. До складу Колегії входять: Голова ДРС (Голова Колегії), перший заступник Голови ДРС (заступник Голови Колегії) та заступники Голови ДРС, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів ДРС, її територіальних органів та посадові особи, діяльність яких координується безпосередньо Головою ДРС, а також за згодою – представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських об’єднань, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, інші особи.

4. Організація роботи Колегії

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її Головою.

4.2. Заходи, пов’язані з організацією, проведенням та підготовкою матеріалів засідань Колегії забезпечує секретар Колегії, обов’язки якого покладаються Головою ДРС на визначеного ним працівника ДРС.

4.3. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її Головою плану засідань на рік, де зазначаються питання, які необхідно розглянути, строки подання матеріалів, підрозділи та посадові особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовні дати проведення засідань Колегії.

4.4. Затверджений план засідань Колегії розсилається електронною поштою не пізніше ніж за два тижні до початку року членам Колегії, територіальним органам ДРС, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДРС, а також розміщується на сайті ДРС.

4.5. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням Голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання, про що невідкладно інформуються члени Колегії.

4.6. Проект порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій готує секретар Колегії та не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його Голові Колегії на розгляд разом з пропозиціями щодо дати, часу та місця проведення засідання Колегії.

4.7. Дата, час, місце проведення та проект порядку денного засідання Колегії визначаються Головою Колегії.

4.8. До засідання Колегії готуються такі матеріали:

проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій щодо вирішення відповідних питань;

проект рішення Колегії;

список членів Колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місць роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного.

4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів до засідання Колегії, подають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.10. Членам Колегії матеріали, зазначені в п. 4.8, надаються електронною поштою не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.11. Керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату ДРС, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів ДРС, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

5. Порядок проведення засідань Колегії

5.1. Засідання Колегії веде її Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Колегії.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного засідання у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.5. Члени Колегії перед початком засідання реєструються у секретаря Колегії.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови Колегії.

5.6. Члени Колегії і особи, запрошені до розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів та оформлення прийнятих рішень здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.9. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Після засідання Колегії секретар Колегії доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою Колегії не встановлено інший термін) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного засідання, погоджує його з членами Колегії і подає на розгляд Голови Колегії.

5.11. Рішення Колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу ДРС.

5.12. Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Рішення Колегії оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії.

5.14. Рішення Колегії електронною поштою доводяться до відома членів Колегії, структурних підрозділів ДРС, територіальних органів ДРС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДРС, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, в частині, що їх стосується, а також розміщується на сайті ДРС.

5.15. Ведення протоколу (технічний запис) засідань Колегії забезпечує секретар Колегії.

5.16. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

6. Контроль за виконанням рішень Колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює секретар Колегії.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Начальник Управління

інформаційно-організаційного

забезпечення діяльності служби                                     Тетяна ЖЕРИБОР