Регламент Громадської ради при Державній регуляторній службі України

17.08.2021

 РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Державній регуляторній службі України

 Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  Громадська рада при Державній регуляторній службі України (далі – Громадська рада) для деталізації порядку своєї діяльності та врегулювання організаційних і процедурних питань, не зазначених в Положенні про Громадську раду, затвердила цей Регламент.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України, прийнятими відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і діє на підставі Положення про Громадську раду при Державній регуляторній службі України та цього Регламенту.

1.3. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситись Громадською радою на підставі опрацьованих пропозицій членів Громадської ради.

 Розділ II

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Діяльність Громадської ради та її робочих органів є публічною, відкритою та прозорою.

2.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання (у тому числі дистанційно), які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради, у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Робота Громадської ради ведеться за річними планами, які затверджуються Громадською радою.

Громадська рада формує свій план роботи на підставі планів роботи комітетів з урахуванням плану роботи Державної регуляторної служби України (далі – ДРС).

План роботи Громадської ради може доповнюватися протягом року. Всі зміни до Плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради.

План роботи Громадської ради та зміни до нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДРС.

2.3. Головує на засіданнях Громадської ради голова або, за його дорученням, заступник голови.

У разі відсутності голови Громадської ради і ненадання ним доручення щодо головування на засіданнях, головує – заступник голови.

2.4. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою ради.

У разі відсутності голови Громадської ради, чергові засідання скликаються його заступником.

2.5. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови  Громадської ради, Голови ДРС, на виконання вимоги однієї третини загального складу ради або за ініціативою комітету (комітетів) Громадської ради.

Позачергові засідання Громадської ради повинні бути скликані головою ради протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання такого повідомлення.

У разі не скликання головою Громадської ради позачергового засідання на вимогу Голови ДРС, третини загального складу ради або за ініціативою комітету (комітетів)  Громадської ради, таке засідання скликає його заступник.

2.6. Проект порядку денного формується на базі прийнятих рішень комітетів та пропозицій голови Громадської ради і Голови ДРС.

Пропозиції до порядку денного подаються за підписом ініціатора. В пропозиції зазначається питання, відомості про доповідача, проект рішення та проект звернення.

Голови комітетів, члени Громадської ради вносять свої пропозиції до порядку денного засідання не пізніше як за 3 (три) дні до проведення засідання Громадської ради. Пропозиції, заяви, звернення для розгляду на засіданні ради подаються в електронному вигляді.

Секретар узгоджує отримані пропозиції з головою ради для затвердження проекту порядку денного засідання Громадської ради.

Після затвердження головою Громадської ради проекту порядку денного, секретар розсилає його членам ради.

Члени Громадської ради не можуть виносити на розгляд засідання ради питання, що стосуються їх приватних чи вузько корпоративних інтересів (квоти, кредити, власне матеріально-технічне забезпечення тощо).

Члени Громадської ради особисто беруть участь у засіданнях Громадської ради.

2.7. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина її членів від загального складу.

У випадку відсутності кворуму, протягом десяти календарних днів скликається позачергове засідання Громадської ради з тим же порядком денним.

На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головуючим. У разі, якщо від учасників засідання до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект порядку денного спочатку виноситься на голосування за основу. Після прийняття порядку денного за основу, окремо голосуються всі зауваження та пропозиції до нього, після чого проект виноситься на голосування для затвердження його в цілому.

У засіданнях ради з правом дорадчого голосу обов’язково бере участь Голова ДРС або його заступник.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито і на них можуть бути присутні представники органів виконавчої та законодавчої влади, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, інших юридичних та фізичних осіб, що не є членами ради.

У випадках звернення до голови Громадської ради напередодні проведення засідання або за умови прийняття рішення Громадською радою, присутнім на засіданні представникам органів виконавчої та законодавчої влади, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, іншим юридичним та фізичним особам, що не є членами ради, надається слово для виступу чи озвучення пропозиції відповідно з встановленим на засіданні ради регламентом.

Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Голова ради проголошує результати голосування у форматі: “За -…, Проти -…, Утримались -…” .

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

Підрахунок голосів під час засідань Громадської ради проводить секретар ради, якщо перед голосуванням Громадською радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної комісії тощо).

Рішення, прийняті на засіданнях Громадської ради, оформлюються протоколом, за підписом головуючого та секретаря.

Секретар Громадської ради оформлює проект протоколу засідання протягом трьох робочих днів та направляє на електронні адреси членам ради для погодження або надання пропозицій та зауважень протягом  24 годин. У випадку отримання від членів ради схвальних відгуків або неотримання відповідей взагалі від більшості членів Громадської ради, головуючий підписує протокол. У разі внесення членами ради суттєвих правок, протокол розсилається для погодження повторно. За наполяганням члена ради до протоколу додаються зауваження, що надійшли від члена ради під час погодження протоколу, як окрема думка.

Головуючий на засіданні, у випадку відсутності зауважень, підписує протокол протягом двох днів з моменту отримання від секретаря.

Протокол засідання Громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДРС не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту підписання.

2.8. Секретар ради відповідальний за поінформування всіх членів ради та кандидатів до її складу щодо місця, дати та часу проведення чергових та позачергових засідань Громадської ради (у тому числі дистанційно).

Секретар ради інформує членів ради та кандидатів до її складу про скликання засідань Громадської ради (місце, дату, час) на підставі доручення голови ради, ініціативи Голови ДРС, на виконання вимоги однієї третини загального складу ради або за ініціативою комітету Громадської ради.

Секретар Громадської ради інформує членів ради та кандидатів до її складу про проведення засідань Громадської ради у такий спосіб:

– розміщує повідомлення на офіційному веб-сайті ДРС;

– розміщує повідомлення у соціальній мережі Facebook на сторінці «Громадська рада при ДРС»;

– розміщує повідомлення у соціальній мережі Facebook у групі «Громадська рада при ДРС»;

– надсилає листи електронною поштою членам Громадської ради та кандидатам до її складу на їхні електронні адреси.

Секретар ради використовує усі способи одночасно.

Секретар для поінформування членів ради та кандидатів до її складу щодо поточної діяльності Громадської ради (анонси, інформація, листи, протоколи, рішення тощо):

– розміщує інформацію на офіційному веб-сайті ДРС; 

– розміщує інформацію у соціальній мережі Facebook на сторінці та у групі;

– надсилає листи електронною поштою членам Громадської ради та кандидатам до її складу на їхні електронні адреси.

2.9. Заступник голови ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

Повноваження заступника голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати заступником голови своїх обов’язків (набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради).

Питання про дострокове переобрання заступника голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою голови ради або третини її членів. Заступник голови Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради, які присутні на засіданні.

2.10. Громадська рада за ініціативою п’яти членів ради створює комітет, як постійно-діючий робочий орган.

Кожний член ради може входити до складу кількох комітетів одночасно.

Кожний член ради може не входити до складу жодного комітету Громадської ради.

У випадку зменшення кількості членів комітету до чотирьох осіб і менше, комітет вважається розформованим, про що автоматично зазначається у протоколі наступного засідання Громадської ради.

З метою належної організації роботи, комітет своїм рішенням може створювати в своєму складі тимчасові робочі органи (комісії, робочі та експертні групи тощо), а також залучати до своєї роботи будь-яких фахівців та спеціалістів.

Усі засідання комітетів проводяться відкрито. Право виступу на засіданні комітету має кожний присутній відповідно до затвердженого регламенту проведення засідання.

Рішення комітетів приймаються на підставі голосування членів комітету.

Комітет має право своїм рішенням запроваджувати свою внутрішню структуру взаємовідносин.

Голова комітету, тимчасової робочої (експертної) групи, комісії зобов’язаний інформувати електронною поштою про місце, час, дату та порядок денний засідання секретаря Громадської ради та усіх членів ради;

Секретар Громадської ради напередодні розміщує оголошення про заплановане засідання комітету, тимчасової робочої (експертної) групи, комісії на офіційному веб-сайті ДРС та у соціальній мережі Facebook на сторінці та у групі.

Питання, винесені на розгляд Громадської ради комітетом, є першочерговими при розгляді питань порядку денного засідання Громадської ради.

Рішення комітету приймаються простою більшістю голосів його членів,  присутніх на засіданні (у тому числі дистанційно).

Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів органів влади, у складі Громадської ради можуть утворюватись, як правило, на певний період часу, тимчасові робочі та експертні групи. Чисельність, склад таких груп та термін їх утворення визначаються окремим рішенням Громадської ради.

Тимчасові робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу у формі засідань (у тому числі дистанційно). Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів робочого органу та оформлюються протокольно.

Голова комітету, тимчасової робочої (експертної) групи, іншого робочого органу Громадської ради відповідальний за організацію роботи таких органів і ведення протоколу засідання.

2.11. Офіційну позицію Громадської ради з будь-яких питань мають право висловлювати лише голова ради та/або уповноважені окремим рішенням Громадської ради члени ради. При цьому, голова (член ради), виступаючи від імені Громадської ради, має право висловлювати лише офіційну позицію ради, визначену прийнятими рішеннями і оформленим у відповідному порядку.

Підписувати листи від імені Громадської ради має право виключно голова ради, або, за його письмовим дорученням, заступник.

Для оперативного листування голова ради може від імені Громадської ради підписувати листи, попередньо погодивши їх з членами ради електронною поштою.

Процедура погодження листів електронною поштою проводиться у формі розсилки членам ради на 24 години. У випадку отримання від членів ради схвальних відгуків або неотримання відповідей від більшості членів ради, голова підписує такий лист. Якщо член ради вносить правки, а п’ять інших членів ради їх підтримали, то лист коригується і розсилається для погодження повторно. У разі категоричного заперечення більш ніж п’яти членів ради, голова не має права підписувати лист від імені Громадської ради. Питання щодо зазначеного листа може бути винесено головою ради на обговорення на черговому засіданні Громадської ради.

2.12. Члени ради мають право висловлювати свою думку з різних питань, навіть якщо вона відмінна від офіційної позиції Громадської ради, однак, обов’язково зазначивши, що це не є думкою чи рішенням Громадської ради.

Розділ III

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Будь-які заходи Громадської ради (крім засідань) фінансуються, в тому числі, за рахунок організацій членів ради, що ініціюють такі заходи, включаючи експертні висновки, підготовку проектів нормативно-правових документів тощо.