Регламент Громадської ради при Державній регуляторній службі України

24.12.2019

Додаток

до протоколу першого засідання Громадської ради

при Державній регуляторній службі України

від 19.12.2019 року (зі змінами від 18.09.2020)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Державній регуляторній службі України

Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  Громадська рада при Державній регуляторній службі України (далі – Громадська рада) для деталізації порядку своєї діяльності та врегулювання організаційний і процедурних питань, не зазначених в Положенні про Громадську раду, затвердила цей Регламент.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України, прийнятими відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і діє на підставі Положення про Громадську раду при Державній регуляторній службі України та цього Регламенту.

1.3. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситись Громадською радою на підставі опрацьованих пропозицій членів ради.

Розділ II

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Діяльність Громадської ради та її робочих органів є публічною, відкритою та прозорою.

2.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради, у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Робота Громадської ради ведеться за річними планами, які затверджуються Громадською радою.

Громадська рада формує свій план роботи на підставі планів роботи комітетів з урахуванням плану роботи Державної регуляторної служби України.

План роботи Громадської ради може доповнюватися протягом року. Всі зміни до Плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради

План роботи Громадської ради та зміни до нього оприлюднюються на офіційному сайті Державної регуляторної служби України.

2.3. Головує на засіданнях ради голова або за його дорученням один із заступників голови.

У випадку відсутності голови Громадської ради і ненадання ним доручення щодо головування на засіданнях, головує – перший заступник голови ради (за відсутності першого заступника – один із заступників, відповідно до прізвища за алфавітом).

2.4. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою ради.

У разі відсутності голови Громадської ради, чергові засідання скликаються його першим заступником, (за відсутності голови та першого заступника – одним із заступників, відповідно до прізвища за алфавітом).

Поважними причинами відсутності члена Громадської ради на її засіданні є: хвороба, відпустка або офіційно підтверджене відрядження. У разі наявності обставин, які є поважними причинами відсутності, член ради зобов’язаний у письмовому вигляді повідомити про свою відсутність із зазначенням причин та копій документів не пізніше, ніж за одну добу до дати проведення засідання ради.

2.5. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови  Громадської ради, керівника ДРС, на виконання вимоги однієї третини загального складу ради або за ініціативою комітету Громадської ради.

Позачергові засідання Громадської ради за ініціативою керівника ДРС, на виконання вимоги однієї третини загального складу ради або за ініціативою комітету Громадської ради повинні бути скликані головою ради протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання такого повідомлення.

У разі не скликання головою Громадської ради позачергового засідання на вимогу керівника ДРС, третини загального складу ради або за ініціативою комітету Громадської ради, таке засідання скликає його перший заступник (за умови не скликання головою та першим заступником – один із заступників, відповідно до прізвища за алфавітом).

У разі не скликання позачергового засідання на вимогу керівника ДРС, третини загального складу ради або за ініціативою комітету Громадської ради головою та його заступниками, таке засідання скликає секретар Громадської ради.

2.6. Проект порядку денного формується Головою ради на базі прийнятих рішень комітетів та пропозицій голови Громадської ради і керівника ДРС.

Розгляд питань на засіданнях Громадської ради ініційованих членом (членами) ради без попереднього обговорення та прийняття рішення комітетом, можливий тільки як виключення з затвердженої практики за умови надзвичайної необхідності.

У випадку надходження пропозицій від членів ради щодо розгляду питань на засіданні Громадської ради без попереднього розгляду на засіданні комітетів, голова Громадської ради приймає рішення щодо доцільності включення такого питання до порядку денного для розсилки напередодні засідання.

Пропозиції до порядку денного подаються за підписом ініціатора. В пропозиції зазначається питання, надається обґрунтування необхідності його включення до порядку денного, відомості про доповідача, проект рішення та проект звернення (у разі необхідності).

Голови комітетів, члени ради вносять свої пропозиції до порядку денного засідання Секретарю ради не пізніше як за 3 (три) дні до проведення засідання Громадської ради. Пропозиції, заяви, звернення для розгляду на засіданні ради подаються до Секретаря у письмовому та електронному вигляді з обов’язковою електронною копією голові ради.

Секретар узгоджує отримані пропозиції з головою ради для затвердження проекту порядку денного засідання Громадської ради.

Після затвердження головою ради проекту порядку денного Секретар ради оприлюднює та розсилає членам ради проект порядку денного засідання Громадської ради за 2 (два) дні до його проведення.

Члени Громадської ради не можуть виносити на розгляд засідання ради питання, що стосуються їх приватних чи вузько корпоративних інтересів (квоти, кредити, власне матеріально-технічне забезпечення тощо).

Члени Громадської ради особисто беруть участь у засіданнях Громадської ради.

2.7. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина її членів від загального складу.

У випадку відсутності кворуму протягом десяти календарних днів скликається позачергове засідання Громадської ради з тим же порядком денним.

На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головуючим. У разі, якщо від учасників засідання до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу. Після прийняття проекту порядку денного за основу, окремо голосуються всі зауваження та пропозиції до нього, після чого проект виноситься на голосування для затвердження його в цілому.

У засіданнях ради з правом дорадчого голосу обов’язково бере участь Голова ДРС або заступник.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито і на них можуть бути присутні представники органів виконавчої та законодавчої влади, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, інших юридичних та фізичних осіб, що не є членами ради.

У випадках звернення до голови Громадської ради напередодні проведення засідання або за умови прийняття рішення Громадською радою, присутнім на засіданні представникам органів виконавчої та законодавчої влади, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, іншим юридичним та фізичним особам, що не є членами ради, надається слово для виступу чи озвучення пропозиції відповідно з встановленим на засіданні ради регламентом.

Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Голова ради проголошує результати голосування у форматі: “За -…, Проти -…, Утримались -…” .

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

Підрахунок голосів під час засідань Громадської ради проводить Секретар ради, якщо перед голосуванням Громадською радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної комісії тощо).

Рішення, прийняті на засіданнях ради, оформлюються протоколом, за підписом головуючого та Секретаря.

Секретар Громадської ради оформлює проект протоколу засідання протягом трьох робочих днів та направляє на електронні адреси членам ради для погодження або надання пропозицій та зауважень на 24 години. У випадку отримання від членів ради схвальних відгуків або неотримання відповідей взагалі від більшості членів Громадської ради головуючий підписує протокол. У разі внесення членами ради суттєвих правок, протокол розсилається для погодження повторно. За наполяганням члена ради до протоколу додаються зауваження, що надійшли від члена ради під час погодження протоколу, як окрема думка.

Головуючий на засіданні, у випадку відсутності зауважень підписує протокол протягом двох днів з моменту отримання від Секретаря.

Протокол засідання Громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту підписання.

2.8. Секретар ради відповідальний за поінформування всіх членів ради та кандидатів до її складу щодо місця, дати та часу проведення чергових та позачергових засідань Громадської ради, засідань робочих органів Громадської ради не пізніше ніж за 2 (два) дні до їх проведення.

Секретар ради інформує членів ради та кандидатів до її складу про скликання засідань Громадської ради (місце, дату, час) на підставі доручення голови ради, ініціативи керівника ДРС, на виконання вимоги однієї третини загального складу ради або за ініціативою комітету Громадської ради не пізніше ніж за 2 (два) дні до такого засідання.

Секретарю надає доручення голова ради усно, електронною поштою, SMS-повідомленням, повідомленням в соціальній мережі або через засоби мобільного зв’язку.

Секретар Громадської ради інформує не пізніше ніж за 2 (два) дні членів ради та кандидатів до її складу про проведення засідань Громадської ради у такий спосіб:

– розміщує повідомлення на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України;

– розміщує повідомлення у соціальній мережі Facebook на сторінці «Громадська рада при ДРС»;

– розміщує повідомлення у соціальній мережі Facebook у групі «Громадська рада при ДРС»;

– надсилає листи електронною поштою членам Громадської ради та кандидатам до її складу на їхні електронні адреси.

Секретар ради використовує усі способи одночасно.

Секретар для поінформування членів ради та кандидатів до її складу щодо поточної діяльності Громадської ради (анонси, інформація, листи, протоколи, рішення тощо):

– розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України; 

– розміщує інформацію у соціальній мережі Facebook на сторінці та у групі;

– надсилає листи електронною поштою членам Громадської ради та кандидатам до її складу на їхні електронні адреси.

Секретар розміщує таку інформацію на наступний день після отримання.

2.9. Заступники голови ради обираються шляхом відкритого рейтингового голосування на установчому засіданні комітетів. Заступники голови ради одночасно є головами комітетів.

Повноваження заступника голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати заступником голови своїх обов’язків (набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради).

Питання про дострокове переобрання заступника голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою голови ради або третини її членів. Заступник голови Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради, які присутні на засіданні.

2.10. Громадська рада за ініціативою п’яти членів ради створює комітет, як постійно-діючий робочий орган.

Кожний член ради може входити до складу кількох комітетів одночасно.

Кожний член ради може не входити до складу жодного комітету Громадської ради.

У випадку зменшення кількості членів комітету до чотирьох осіб і менше, комітет вважається розформованим, про що автоматично зазначається у протоколі наступного засідання Громадської ради.

З метою належної організації роботи, комітет своїм рішенням може створювати в своєму складі тимчасові робочі органи (робочі та експертні групи тощо), а також залучати до своєї роботи будь-яких фахівців та спеціалістів.

Усі засідання комітетів проводяться відкрито. Право виступу на засіданні комітету має кожний присутній відповідно до затвердженого регламенту проведення засідання.

Рішення комітетів приймаються на підставі голосування членів комітету з оформленням відповідного протоколу.

Комітет має право своїм рішенням запроваджувати свою внутрішню структуру взаємовідносин.

Голова комітету, тимчасової робочої (експертної) групи зобов’язаний інформувати про місце, час, дату та порядок денний засідання комітету не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до його проведення секретаря Громадської ради, усіх членів ради та кандидатів до її складу електронною поштою;

Секретар Громадської ради напередодні розміщує оголошення про заплановане засідання комітету, тимчасової робочої(експертної) групи на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України та у соціальній мережі Facebook на сторінці та у групі.

Питання, винесені на розгляд Громадської ради комітетом, є першочерговими при розгляді питань порядку денного засідання Громадської ради.

Рішення комітету приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів комітету.

Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів законодавчих актів та інших нормативно-правових актів органів влади, у складі Громадської ради можуть утворюватись тимчасові робочі та експертні групи. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу, як тимчасові. Чисельність, склад та термін створення визначаються окремим рішенням Громадської ради.

Тимчасові робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів робочого органу та оформлюються протокольно.

Голова комітету, тимчасової робочої (експертної) групи, іншого робочого органу Громадської ради відповідальний за організацію роботи таких органів і ведення протоколу засідань.

2.11. Офіційну позицію Громадської ради з будь-яких питань мають право висловлювати лише голова ради та/або уповноважені окремим рішення Громадської ради члени ради. При цьому, голова (член ради), виступаючи від імені Громадської ради, має право висловлювати лише офіційну позицію ради, визначену прийнятими рішеннями і оформленим у відповідному порядку.

Підписувати листи від імені Громадської ради має право виключно голова ради, або за його письмовим дорученням один із заступників.

Для оперативного листування голова ради може від імені Громадської ради підписувати листи попередньо погодивши їх із членами ради електронною поштою.

Процедура погодження листів електронною поштою проводиться у формі розсилки членам ради на 24 години проекту листа із зазначенням підстави його написання. У випадку отримання від членів ради схвальних відгуків або неотримання відповідей від більшості членів ради голова підписує такий лист. Якщо член ради вносить правки, а п’ять інших членів ради їх підтримали, то лист коригується і розсилається для погодження повторно. У разі категоричного заперечення більш ніж п’яти членів ради, голова не має права підписувати лист від імені Громадської ради. Питання щодо зазначеного листа може бути винесено головою ради на обговорення на черговому засіданні Громадської ради.

2.12. Члени ради мають право висловлювати свою думку з різних питань, навіть якщо вона відмінна від офіційної позиції Громадської ради, однак, обов’язково зазначивши, що це не є думкою чи рішенням Громадської ради.

Розділ III

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Будь-які заходи Громадської ради (крім засідань) фінансуються в тому числі за рахунок організацій членів ради, що ініціюють такі заходи, включаючи експертні висновки, підготовку проектів нормативно-правових документів тощо.

3.2. На виконання вимог та на період дії постанов Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засідання Громадської ради можуть проводитись онлайн за допомогою віддаленого конференц-зв’язку.