Роз’яснення

24.11.2022

Як діяти, якщо до підприємця прийшли контролери під час дії мораторію на перевірки бізнесу?

13 березня 2022 року, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» якою встановлено, що припиняється проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану.

А за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану.

Рішення щодо доцільності здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) приймається ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері.

Якщо контролери прийшли з перевіркою.

Вимагайте такі документи:

• рішення про проведення перевірки (від Міністерства або Уряду)

• направлення на перевірку

• службові посвідчення всіх перевіряючих

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» вимагає від органів, які перевіряють суб’єктів господарювання чіткого оформлення документів на перевірку.

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

• найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;

• найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

• місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

• номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;

• перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;

• дата початку та дата закінчення заходу;

• тип заходу (плановий або позаплановий);

• форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

• підстави для здійснення заходу (суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю));

• предмет здійснення заходу;

• інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання.

Підприємець має право не допускати контролерів до здійснення перевірки.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначив права суб’єкта господарювання, а саме:

По перше – не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

• державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;

• посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

• суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;

• посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання);

• тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену частиною п’ятою статті 5 цього Закону (строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’яти робочих днів), або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену частиною четвертою статті 6 цього Закону (строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів);

• орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);

• органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;

• у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

По друге:

• бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;

• вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання;

• одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);

• надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;

• оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;

• отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

• вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення до нього записів про здійснення таких заходів до початку їх проведення.

По третє вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі:

• перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;

• використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів;

• з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

Якщо підприємець вважає перевірку незаконною.

Звертайтесь до ДРС із заявою у довільній формі, але обов’язково зазначте:

• ваші контактні дані (ПІБ, адреса, телефон, електронна пошта)

• назву контролюючого органу, який прийшов вас перевіряти

• ваші права, які порушив цей орган

• вимогу провести перевірку контролюючого органу

Заяву (скан або в електронній формі) надсилайте на inform@drs.gov.ua

Є додаткові питання?

Дзвоніть 044 239 76 30 або 044 239 76 28

Захистіть ваші права з Державною регуляторною службою!