Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-pro-zatverdzhennya-poryadku-vedennya-derzhavnogo-reyestru-pestytsydiv-i-agrohimikativ-dozvolenyh-do-vykorystannya-v-ukrayini/attachment/3017/

3017

18.05.2023

3017

Натисніть для друку