Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю

16.05.2019

Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю є структурним підрозділом Державної регуляторної служби України, підпорядковується безпосередньо Голові ДРС.

Завдання та функції Департаменту (витяг з Положення про Департамент)

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України, нормативних актів ДРС керівниками структурних підрозділів ДРС та їх працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

2.1.2. правовий супровід реалізації ДРС державної політики у сферах державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

2.1.3. перегляд разом із структурними підрозділами ДРС нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

2.1.4. представлення інтересів ДРС в судах та інших державних органах, організація претензійно-позовної та договірної роботи,

2.1.5. супроводження у Верховній Раді України законопроектів, що належать до компетенції ДРС; експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

2.1.6. участь у реалізації державної політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

2.1.7. забезпечення реалізації єдиної державної політики з питання державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

2.2. До функцій Департаменту відносяться:

2.2.1. організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в сфері державної регуляторної політики, ліцензування, нагляду (контролю) та дозвільної системи в господарській діяльності, правильного застосування законодавства в ДРС, а також у представленні інтересів ДРС у судових органах;

2.2.2. розробка та участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДРС;

2.2.3. проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції ДРС, та підготовка пропозиції до них;

2.2.4. надання висновків щодо віднесення актів до нормативно-правових та таких, що підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

2.2.5. здійснення разом із іншими структурними підрозділами ДРС узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДРС, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд керівництву ДРС;

2.2.6. забезпечення підготовки довідок про відповідність проектів актів положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та acquiscommunautaire;

2.2.7. підготовка, за результатами контрольних заходів (перевірок), проектів приписів про усунення недоліків та порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки державних адміністраторів, дозвільних органів та дозвільних центрів, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

2.2.8. здійснення державного контролю за додержанням державними адміністраторами, дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі (у тому числі через центри надання адміністративних послуг), за створенням та забезпеченням функціонування дозвільних центрів міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчими органами), районними і районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

2.2.9. проведення моніторингу стану виконання органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інформування за результатами моніторингу Голову ДРС та Кабінет Міністрів України;

2.2.10. здійснення державного нагляду за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними органами вимог законодавства у сфері ліцензування.

2.2.11. участь у планових та позапланових заходах державного нагляду (контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, в межах повноважень, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

2.2.12. забезпечення проведення робочих зустрічей, нарад керівництва ДРС з керівниками органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

2.2.13. отримання інформації та документів від органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо запланованих заходів державного нагляду (контролю), а також документів за результатами проведених заходів;

2.2.14. забезпечення в установленому порядку представлення інтересів ДРС у правоохоронних та контролюючих органах;

2.2.15. забезпечення організації супроводження проектів законів, які належать до компетенції ДРС, під час їх розгляду в комітетах, підкомітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

2.2.16. забезпечення підготовки графіків участі працівників ДРС в засіданнях комітетів Верховної Ради України;

2.2.17. здійснення моніторингу проходження законопроектів, що належать до компетенції ДРС, внесених суб’єктами законодавчої ініціативи, та координації підготовки структурними підрозділами ДРС висновків стосовно таких законопроектів;

2.2.18. систематизація та постійне оновлення інформаційної бази проектів законів, постанов Верховної Ради України, висновків щодо них Головного науково-експертного управління та профільних комітетів Верховної Ради України, а також інформаційно-довідкових матеріалів щодо законопроектів, що належать до компетенції ДРС;

2.2.19. узагальнення пропозицій структурних підрозділів ДРС щодо законопроектів, поданих до Верховної Ради України, які потребують першочергового розгляду на сесії Верховної Ради України, та формування їх переліку для надання Кабінету Міністрів України.

2.2.20. здійснення моніторингу проектів нормативно-правових актів, які були розглянуті на засіданні Кабінету Міністрів України;

2.2.21. підготовка Голові ДРС інформації про хід та результати розгляду у Верховній Раді України, комітетах Верховної Ради України законопроектів, що належать до компетенції ДРС;

2.2.22. підготовка проектів розпоряджень Голови ДРС щодо питань взаємодії з Верховною Радою України;

2.2.23. координація діяльності структурних підрозділів апарату ДРС щодо питань взаємодії з Верховною Радою України;

2.2.24. участь на виконання доручень Кабінету Міністрів України та Голови ДРС в підготовці законопроектів, які належать до компетенції ДРС та виносяться на розгляд Верховної Ради України;

2.2.25. співпраця з відповідними службами забезпечення зв’язків у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та інших державних органах;

2.2.26. координація та організація підготовки структурними підрозділами ДРС доповідей, довідок, висновків, зауважень, аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України, парламентських комітетів та засідань Кабінету Міністрів України;

2.2.27. участь у забезпеченні відповідно до компетенції наповнення веб-сайту ДРС;

2.2.28. здійснення у встановленому порядку взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами, в тому числі аналіз отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в діяльності ДРС та наглядових (контролюючих) органах; надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень;

2.2.29. підготовка пропозицій щодо внесення на розгляд Міністру економічного розвитку і торгівлі України проектів нормативно-правових актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для подальшого подання їх на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

2.2.30. здійснення за дорученням Голови ДРС неофіційного перекладу нормативно-правових актів Європейського Союзу;

2.2.31. узагальнення пропозицій структурних підрозділів ДРС щодо щорічних планів роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

2.2.32. підготовка щорічної інформації про стан організації правової роботи в ДРС;

2.2.33. здійснення правового аналізу законодавства Європейського Союзу та основних норм та угод, прийнятих в рамках СОТ, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України та подання їх на розгляд керівництву ДРС;

2.2.34. здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

2.2.35. організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів ДРС, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

2.2.36. організація ведення претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів, а також представлення в установленому порядку інтересів ДРС в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

2.2.37. здійснення організаційно-технічних заходів з обліку та зберігання  претензійно-позовних матеріалів, оригіналів довіреностей на право вчинення юридично значимих дій від імені ДРС (крім довіреностей на право отримання товарно-матеріальних цінностей), оригінальних примірників договорів, стороною за якими виступає ДРС примірників проектів договорів з візами погодження посадових осіб ДРС;

2.2.38. розгляд в межах компетенції звернень громадян та суб’єктів господарювання, а також звернень та запитів народних депутатів України та підготовка проектів відповідей на них;

2.2.39. сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, в разі невиконання або порушення їх вимог подання Голові ДРС письмового висновку із пропозиціями щодо усунення таких порушень;

2.2.40. ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

2.2.41. організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правової освіти працівників ДРС, роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції ДРС;

2.2.42. забезпечення методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління ДРС;

2.2.43. погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, що належать до сфери управління ДРС;

2.2.44. здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників ДРС;

2.2.45. участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій та в межах компетенції надання висновків за фактами виявлених правопорушень.

До складу Департаменту входять:

відділ договірної та претензійно-позовної роботи;

відділ експертно-правової роботи та адаптації законодавства;

відділ правових засад забезпечення державного нагляду (контролю);

відділ  нагляду та контролю;

відділ методичного та аналітичного  забезпечення державного нагляду (контролю);

сектор звернень громадян.