Проект Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки»

04.05.2016
Пропозиції та зауваження надсилати в паперовому вигляді на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на e-mail: kalina@dkrp.gov.ua

 

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки

 

         Верховна Рада України постановляє:

 

         І.  Затвердити Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки (далі – Програма), що додається.

 

II. Прикінцеві положення

 

         1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

         2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ” (Відомості Верховної Ради України, 2001, N   7 (16.02.2001), ст.   35;  2010, N  37 (17.09.2010), ст.  496; 2013, N  15 (12.04.2013), ст.   98).

 

         3. Кабінету Міністрів України:

         протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

         при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачити видатки на фінансування заходів, передбачених Програмою.

 

         4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом скоригувати і затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми розвитку малого і середнього підприємництва;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від ______ № ___

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2014-2024 РОКИ

 

Визначення термінів

Аудит соціальної відповідальності бізнесу – систематичне оцінювання на добровільних засадах соціального впливу діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва у відповідності до соціальних стандартів та очікувань.

Аутсорсинг – передача суб’єктом малого або середнього підприємництва частини його завдань або процесів його діяльності  стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Види аутсорсингу: фінансовий, бухгалтерський, юридичний, аутсорсинг інформаційних технологій та бізнес-процесів.

Бізнес-план – письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та оха­рактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек­ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Венчурний фонд – інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу із інноваційними підприємствами та проектами.

Єдина інформаційна система – сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з питань підприємництва.

Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) – багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження державного нагляду (контролю).

Кластер – це галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону.

Конвергенція ліцензійних та дозвільних процедур – 

Консалтинговий центр – організація, що здійснює діяльність з консультування суб’єктів малого і середнього підприємництва з питань у сфері фінансів, юридичних, технологічних, та технічних питань, тощо.

Корпоративна безпека бізнесу – це стан корпоративної системи в межах граничних значень і здатність протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію власних інтересів бізнесу, що полягає у: виявленні внутрішніх і зовнішніх загроз, їх причин, умов і джерел походження; моніторингу розвитку загроз і небезпеки, оцінці їхніх можливих наслідків; проведені експертизи рішень, які приймаються з точки зору економічної безпеки;  формуванні організаційних структур та створенні відповідних умов для забезпечення корпоративної безпеки.

Лізингові платежі – це плата, яку здійснює лізингоодержувач за використання наданого йому в оренду майна (об’єкта лізингу) і яка встановлюється в розмірі, що забезпечує відшкодування його вартості і одержання лізингодавцем певного прибутку.

Нефінансова звітність з питань реалізації соціальної відповідальності бізнесу – затверджений суб’єктом малого або середнього підприємництва документ, що містить опис нефінансових показників його діяльності.

Паспорт регіону – інформаційний документ, у якому містяться дані щодо основних показників розвитку регіону.

Підприємливість – це здатність до самостійних, неординарних, творчих підходів суб’єктів малого і середнього підприємництва у їх діяльності.

Соціальна відповідальність бізнесу – відповідальність суб’єктів малого і середнього підприємництва за вплив їх рішень і дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної поведінки, яка сприяє сталому розвиткові, у тому числі здоров’ю і добробуту суспільства.

Соціальний рейтинг суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері соціальної відповідальності бізнесу – показник оцінки діяльності суб’єкта малого і середнього підприємництва у сфері соціальної відповідальності бізнесу.

Факторингові платежі –  це плата за фінансову комісійну операцію при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного погашення заборгованості, зниження витрат по веденню рахунків.

Центр субконтрактації – організація, що здійснює діяльність у формі співробітництва між великими підприємствами та дрібними виробниками.

Центр трансферу технологій – це організація, діяльність якої спрямована на впровадження результатів науково-технічної діяльності у реальний сектор економіки та орієнтована на отримання прибутку від використання результатів наукових досліджень, які виконуються в державних наукових організаціях та приватних компаніях. 

 

Мета програми

         Метою Програми є створення сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримка та розвиток такого підприємництва, а також удосконалення механізму державної підтримки у разі впровадження інноваційних технологій.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблем розвитку малого і середнього підприємництва є розроблення, затвердження та виконання Програми, що спрямована на реалізацію положень Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні. Реалізація зазначеного варіанту дасть змогу спрямувати державні ресурси на розв’язання проблеми та підвищити рівень відповідальності органів влади за стан розвитку малого і середнього підприємництва.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

дерегуляції господарської діяльності;

реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів;

надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і середнього підприємництва;

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

підтримки експортної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

розвитку соціальної відповідальності бізнесу на добровільних засадах для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

співпраці між державою, приватним сектором та громадськими організаціями у сфері навчання підприємництву;

удосконалення системи інформаційної підтримки, зокрема шляхом створення інформаційної системи;

проведення моніторингу умов провадження підприємницької діяльності, зокрема із застосуванням регіональних рейтингів ведення бізнесу;

розширення можливостей участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства;

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку малого і середнього підприємництва;

формування фонду нежитлових приміщень та земельних ділянок для надання в оренду суб’єктам малого і середнього підприємництва на пільгових умовах;

забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва та кооперації.

Джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

 

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у Додатку 2.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва на вітчизняному і світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій;

створити сприятливі умови для розв’язання економічних і соціальних проблем;

знизити рівень тіньового обороту у сфері малого і середнього підприємництва;

поліпшити бізнес-клімат та створити позитивний імідж для залучення інвестицій;

створити умови для збільшення на 10 відсотків чисельності осіб, зайнятих у малому і середньому підприємництві;

збільшити внесок малого і середнього підприємництва в національну економіку;

довести до 65 відсотків питому вагу малих і середніх підприємств в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг);

активізувати застосування фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;

забезпечити пріоритетний розвиток малого і середнього підприємництва у сфері промисловості та сприяти насиченню товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною вітчизняною продукцією;

активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у регіонах;

підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді, сільського населення, жінок, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями до малого і середнього підприємництва.

Очікувані результати виконання Програми наведено в Додатку 2.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок:

 коштів Державного бюджету України;

 коштів місцевих бюджетів;

 коштів інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень на утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, установ, на реалізацію бюджетних програм, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання заходів у попередні роки.

 

Додаток 1 до Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва «Паспорт Загальнодержавна програма розвитку малого і середнього підприємництва»

 

Додаток 2 до Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва «Завдання і заходи, очікувані результати з виконання Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки»