Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)»

04.05.2016

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2013 р.

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)»

__________________________________________________

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 298, № 48, ст. 526 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«розрахунок електромагнітної сумісності (далі – розрахунок ЕМС) – результат оцінки можливості одночасного функціонування запланованого до експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з певними технічними характеристиками та параметрами випромінювання у певному місці разом з іншими діючими або раніше запланованими радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями за умови забезпечення відповідної якості радіозв’язку та не створення неприпустимих радіозавад;»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою спеціального призначення в смугах радіочастот спеціального користування (далі – дозвіл на експлуатацію) – письмове повідомлення (розпорядження), в якому визначено смуги, номінали радіочастот, параметри випромінювання, умови та терміни експлуатації радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв спеціального користувача радіочастотного ресурсу України;»;

абзац шостий після слів «електромагнітна сумісність» доповнити словами «радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – ЕМС)»;

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

«присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу або випромінювальному пристрою (далі – присвоєння радіочастот) – занесення до реєстру присвоєнь радіочастот технічних характеристик та параметрів випромінювання конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, а також умов використання ним конкретних номіналів (смуг) радіочастот у визначеному місці або районі застосування, за яких забезпечується ЕМС цього радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з іншими радіоелектронними засобами або випромінювальними пристроями. Дія присвоєння радіочастот обмежується виключно нормами цього закону і не стосується прав власності, проведення господарської діяльності, захисту здоров’я, безпеки праці тощо, які регулюються іншими законами;»;

2) у частині другій статті 6:

пункт 2) викласти у такій редакції:

«2) загальні користувачі – дотримуватися ліцензійних умов, умов ліцензій на користування радіочастотним ресурсом, ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, та присвоєнь радіочастот;

спеціальні користувачі – дотримуватися умов дозволів на експлуатацію, виданих Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот спеціального користування, або присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування, здійснених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;»;

у пункті 4) слово «сертифікати» замінити словами «документи про підтвердження відповідності»;

3) у частині другій статті 14:

у пункті 2-1) слово «дозвільних» виключити;

у пункті 2-2) слова «за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс» замінити словами «за користуванням радіочастотним ресурсом»;

доповнити частину другу пунктом 2-3) у такій редакції:

«2-3) прийняття розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, умов ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;»;

пункт 6) виключити;

пункт 8) викласти у такій редакції:

«8) визначення переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв:

для яких не потрібно проведення розрахунків ЕМС;

експлуатація яких не потребує присвоєнь радіочастот;

використання радіочастотного ресурсу для експлуатації яких не потребує отримання ліцензій;»;

пункт 10) викласти у такій редакції:

«10) встановлення порядку:

реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх із-за кордону; проведення розрахунків ЕМС;

здійснення присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та форму акту приймальних випробувань;

ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування;

ведення реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

здійснення вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу;

ввезення та експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв нерезидентами України;

здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування;

надання приписів про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України;»;

доповнити пунктом 10-1) у такій редакції:

«10-1) ведення реєстрів:

присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування;

ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.»;

4) у статті 16:

частину другу викласти у такій редакції:

«УДЦР здійснює свою діяльність щодо користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування»;

у частині третій:

пункт 1) викласти у такій редакції: 

«1) проведення розрахунків ЕМС;»;

пункт 2) викласти у такій редакції:

«2) технічне забезпечення:

присвоєнь радіочастот;

оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом судновими та радіоаматорськими станціями;

ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;»;

пункт 8) викласти у такій редакції:

«8) надання технічних обґрунтувань щодо можливості застосовування конкретного типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв на території України в смугах радіочастот загального користування;»;

доповнити пунктом 8-1) у такій редакції:

«8-1) здійснення вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу;»;

частину четверту викласти у такій редакції:

«4. УДЦР виконує роботи та надає послуги на платній основі, крім випадків, передбачених цим Законом. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.»;

у частині шостій слова «бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс» замінити словами «надає технічну допомогу щодо проведення вимірювань під час здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом.»;

5) у пункті 5) частини другої статті 17 після слів «дозволи на» додати слова «експлуатацію та»;

6) у статті 18:

у частині першій слова «щодо смуг» замінити словами «за користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах»;

у частині четвертій:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4. При здійсненні державного нагляду уповноважені посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та уповноважені посадові особи Генерального штабу Збройних Сил України мають право:»;

у пункті 1) слово «високочастотні» замінити словом «випромінювальні»;

пункт 3) викласти у такій редакції:

«3) у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, в тому числі з метою зупинення, припинення експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою ;»;

пункт 5 виключити;

у пункті 8) слова «видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень» замінити словами «за результатами розгляду звернень надавати приписи про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України та порушень технічних характеристик, параметрів випромінювань радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, зазначених у присвоєнні радіочастот;»;

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

 «5. Виключно уповноважені посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, мають право перевіряти додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов та умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України».

У зв’язку з цим, частини п’яту – десяту вважати відповідно частинами шостою – одинадцятою.

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

«10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, умов ліцензій або припис про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов’язаний у встановлений у розпорядженні або приписі строк усунути порушення та подати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх усунення».

7) у статті 19:

частину першу після слів «смуг радіочастот» доповнити словами          «, інструментальної перевірки показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу», після слів «ефективності використання» словами «радіочастотного ресурсу»;

частину четверту викласти у такій редакції:

«4. Радіочастотний моніторинг, крім вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу, у смугах радіочастот загального користування здійснюється на платній основі за рахунок користувачів радіочастотного ресурсу.»;

доповнити частиною шостою у такій редакції:

«6. УДЦР на підставі результатів радіочастотного моніторингу щомісячно подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації дані:

про невикористання користувачем більше одного року радіоелектронного засобу, внесеного до реєстру присвоєнь радіочастот;

вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу.»;

8) статтю 23 виключити;

9) пункт 4) статті 24 викласти у такій редакції:

«4) замовляє УДЦР проведення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для телерадіомовлення.»;

10) у статті 26:

пункт 2) частини першої після слів «електромагнітної сумісності» доповнити словами «та ефективного користування радіочастотним ресурсом»;

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

«Рішення щодо можливості застосування на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення приймає Генеральний штаб Збройних Сил України.»;

у частині сьомій слова «обґрунтовані висновки про можливість або неможливість» замінити словами «технічні обґрунтування щодо можливості»;

у частині восьмій слова «висновків про можливість застосування» замінити словами «технічних обґрунтувань щодо можливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України;»;

у частині дев’ятій слова «результатів технічної експертизи» замінити словами «технічних обґрунтувань»;

11) у статті 27:

доповнити новою частиною 4 такого змісту:

«4. У сфері користування радіочастотним ресурсом використовуються національні стандарти, інші нормативно-правові акти, а в разі відсутності таких застосовуються міжнародні (європейські) стандарти з урахуванням особливостей застосування в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.».

У зв’язку з цим, частину четверту вважати частиною п’ятою;

у частині п’ятій слова «які розробляються та/або встановлюються» замінити словами «обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами»;

12) у статті 30:

частину другу викласти у такій редакції:

«2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних присвоєнь радіочастот – загальними користувачами радіочастотного ресурсу України;

2) ліцензій на мовлення або ліцензій провайдера програмної послуги, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та відповідних присвоєнь радіочастот – суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм;

3) експлуатаційних документів, виданих відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку – радіоаматорами та судновими станціями;

4) дозволів на експлуатацію, виданих Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот спеціального користування, або присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування, здійснених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, – спеціальними користувачами.»;

частину восьму викласти у такій редакції:

«8. Користування радіочастотним ресурсом України для окремих видів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у відповідних переліках, здійснюється без оплати збору за користування радіочастотним ресурсом, без отримання ліцензій та/або без здійснення присвоєнь радіочастот.»;

13) доповнити статтею 301 в такого змісту:

«Стаття 301. Внесення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

1. Суб’єкти господарювання беруть участь у ланцюгу постачання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за умови включення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

2. Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати постачання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, зобов’язані не менш як за 20 днів до його початку подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, заяву за формою, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Рішення щодо включення суб’єкта господарювання до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб’єкта господарювання.

Повідомлення про включення  суб’єкта господарювання до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв  національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

4. Заява залишається без розгляду у разі, якщо  вона заповнена з порушенням встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, форми.

Про залишення заяви без розгляду заявник інформується із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб’єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

5. У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити про них національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін. Рішення про внесення змін до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв  приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного повідомлення суб’єкта господарювання.

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має право самостійно вносити відповідні зміни до реєстру постачальників у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання – постачальника радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.»

 14) частину першу статті 31 викласти у такій редакції:

«1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються загальним користувачам радіочастотного ресурсу України національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.»;

15) у статті 32:

у частині першій слова «Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України» замінити словами «Суб’єкт, який має намір користуватися радіочастотним ресурсом,»;

у частині дев’ятій слова «винесення рішення про» виключити;

у частині дванадцятій слова «отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію» замінити словами «здійсненням присвоєння радіочастот»;

16) у статті 33:

у пункті 2 частини п’ятої слова «до висновків УДЦР» замінити словами «до розрахунків ЕМС;»;

17) у статті 38:

у частині першій:

у пункті 4), після слова «порушень» додати слова «ліцензійних умов або»;

у пункті 6) після слова «користувачем» додати слова «ліцензійних умов або»;

у частині четвертій після слів «усунення порушень» додати слова «ліцензійних умов або»;

18) частину третю статті 39 після слова «ліцензію» доповнити словами «на додаткову смугу радіочастот», слова «отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію» замінити словами «здійсненням у встановленому порядку присвоєння радіочастот»;

19) статті 41 – 44 викласти у такій редакції:

«Стаття 41. Розрахунок електромагнітної сумісності

1. Розрахунок ЕМС у смугах частот загального користування надається УДЦР на платній основі у порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Затверджені ЦОВЗ методики розрахунків електромагнітної сумісності є обов’язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.

2. Юридична або фізична особа, яка має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої (далі – заявник), особисто рекомендованим листом з описом вкладення або в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом звертається до УДЦР із заявою про проведення розрахунку за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

3. Заява повинна містити дані щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

4. До заяви про проведення розрахунку заявник додає:

1) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2) для радіоаматорів та інших фізичних осіб – копію документа, що засвідчує особу;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

5. Для радіоелектронного засобу мовлення (багатоканального мовлення) до заяви про проведення розрахунку ЕМС додається копія ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення – якщо експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення буде здійснювати власник цієї ліцензії, або копію відповідної ліцензії та копію договору з власником ліцензії – якщо експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення буде здійснювати інший суб’єкт господарювання.

6. Заява про проведення розрахунку ЕМС залишається без подальшого розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) подано не всі документи, передбачені цією статтею;

3) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

4) радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, який планує використовувати заявник, не відповідає умовам застосування, визначеним частиною першою статті 25 цього Закону;

5) дані, що зазначені у заяві не відповідають вимогам Плану використання радіочастотного ресурсу України.

7. У разі залишення заяви про проведення розрахунку ЕМС без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

8. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про проведення розрахунку ЕМС.

9. У термін, що не перевищує 10 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР повинен надати заявнику після попередньої оплати розрахунку ЕМС.

У разі необхідності погодження можливості здійснення присвоєння радіочастот з Генеральним штабом Збройних Сил України термін виконання розрахунку не повинен перевищувати 40 робочих днів.

Не пізніше ніж через 20 календарних днів від дати отримання запиту щодо погодження можливості здійснення присвоєння радіочастот Генеральний штаб Збройних Сил України повинен письмово повідомити УДЦР про погодження або про відмову у погодженні, підтверджену відповідним розрахунком ЕМС. У разі не отримання від Генерального штабу Збройних Сил України протягом зазначеного терміну повідомлення про погодження або відмови, підтвердженої розрахунком ЕМС, присвоєння радіочастот вважається погодженим.

У разі необхідності міжнародної координації термін надання розрахунку ЕМС продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами.

10. Результати розрахунків ЕМС, що підтверджують забезпечення ЕМС запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з діючими або раніше запланованими радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями (далі – позитивні результати розрахунку ЕМС) обліковується УДЦР як інформація про заплановане присвоєння радіочастот. Перелік запланованих присвоєнь радіочастот є складовою частиною реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

11. Результати розрахунків ЕМС вважаються негативним у разі:

1) негативних результатів міжнародної координації;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності з діючими, запланованими присвоєннями радіочастот;

12. УДЦР має право на отримання від заявника додаткової інформації з питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді заяви, з продовженням терміну проведення розрахунку за згодою заявника.

13. Термін дії розрахунку ЕМС становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.

У разі, якщо в зазначений термін не здійснено присвоєння радіочастот, запис про заплановане присвоєння радіочастот вилучається з реєстру присвоєння радіочастот.

14. Розрахунок ЕМС надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій стаціонарного розташування.

Стаття 42. Присвоєння радіочастот у смугах радіочастот загального користування

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот загального користування здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Для присвоєння радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС заявник проводить в установленому порядку приймальні випробування запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на місці експлуатації на його відповідність розрахунку ЕМС. Акт приймальних випробувань затверджує заявник.

Не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення терміну дії відповідного розрахунку ЕМС заявник звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з заявою про присвоєння радіочастот, до якої додає:

копію акту приймальних випробувань заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою;

копію розрахунку ЕМС.

Результати приймальних випробувань є підставою для присвоєння радіочастот та внесення його до реєстру або відмови в частотному присвоєнні, а також можуть бути підставою для корегування технічних характеристик відповідного запланованого радіоелектронного засобу з урахуванням перевірки забезпечення електромагнітної сумісності.

Підставами для відмови в присвоєнні радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС є:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) до заяви не додано копію акту приймальних випробувань;

3) тип, параметри випромінювань, технічні характеристики запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального, зазначені в акті приймальних випробувань, не відповідають розрахунку ЕМС.

У термін, що не перевищує 20 робочих днів від дати реєстрації заяви національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі заяви, акту приймальних випробувань та розрахунку ЕМС приймає рішення про можливість присвоєння радіочастот для заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з врахуванням можливості забезпечення електромагнітної сумісності (при наявності розбіжностей у розрахунках ЕМС та акту приймальних випробувань), вносить це присвоєння радіочастот до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування. Повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот надається заявнику в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом (за можливості отримання заявником) або в паперовому вигляді у термін, що не перевищує 5 робочих днів від дня внесення такого присвоєння до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

4. Для присвоєння радіочастот, на які не потрібно проводити розрахунки ЕМС, заявник звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з заявою про присвоєння радіочастот.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, доручає УДЦР підготовку технічних висновків щодо можливості здійснення заявлених присвоєнь радіочастот.

У термін, що не перевищує 20 робочих днів від дати реєстрації заяви національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі заяви та технічних висновків щодо можливості здійснення заявлених присвоєнь радіочастот приймає рішення про можливість присвоєння радіочастот для заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, вносить це присвоєння радіочастот до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування та направляє заявнику повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот. Повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот надається заявнику в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом (за можливості отримання заявником) або в паперовому вигляді.

Підставами для відмови в присвоєнні радіочастот, на які не потрібно проводити розрахунки ЕМС є:

1) невідповідність заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою умовам застосування в Україні, визначеним частиною першою статті 25 цього Закону;

2) невідповідність заявленого присвоєння радіочастот Плану використання радіочастотного ресурсу України.

3) невиконання умов електромагнітної сумісності заявленого присвоєння з діючими, запланованими або раніше заявленими присвоєннями радіочастот.

5. Відповідність характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою присвоєнню радіочастот встановлюється УДЦР при проведенні першого планового радіочастотного моніторингу цього радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Результати першого планового радіочастотного моніторингу можуть бути підставою для внесення відповідних змін до реєстру присвоєнь або анулювання присвоєнь у разі виявлення порушень заявником умов, технічних характеристик та параметрів випромінювань радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

6. Строк закінчення дії присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) відповідає строку закінчення дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги, якщо менший термін не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено заявником.

7. Реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування розміщується на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації в обсягах, установлених порядком ведення відповідного реєстру.

8. Генеральний штаб Збройних Сил України і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).

Стаття 43. Анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

1. Анулювання присвоєння радіочастот у смугах загального користування здійснюється шляхом виключення з реєстру присвоєнь радіочастот за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Підставами для анулювання присвоєння радіочастот загальних користувачів є:

1) анулювання ліцензії або визнання недійсною на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги;

2) акт про те, що користувач радіочастотного ресурсу України не звернувся з заявою щодо внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування у випадках, передбачених цим Законом;

3) акт про невідповідність технічних характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою присвоєнню радіочастот;

4) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання присвоєння радіочастот.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації має прийняти рішення про анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) протягом 20 робочих днів від дати встановлення відповідних підстав, встановлених цим Законом. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання присвоєння радіочастот не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття рішення.

4. Анулювання присвоєння радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) набирає чинності через десять днів із дня його прийняття, а за заявою користувача – з дня його прийняття.

6. Протягом 5 робочих днів від дати прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації рішення стосовно анулювання присвоєнь радіочастот вносяться відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.

7. Порядок анулювання присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 44. Внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот

1. Підставами для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України;

3) реорганізація юридичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділення. У цьому разі в реєстрі присвоєнь радіочастот робиться заміна відомостей про попереднього користувача на відомості про його правонаступника;

4) результати першого планового радіочастотного моніторингу після реєстрації частотного присвоєння в реєстрі для відповідного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

2. Протягом 30 календарних днів від дати виникнення відповідних підстав користувач радіочастотного ресурсу повинен звернутися до національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот.

3. Зміни до реєстру присвоєнь радіочастот вносяться на безоплатній основі протягом 10 робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви користувача радіочастотного ресурсу України, переоформлення або продовження дії відповідної ліцензії в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.»;

20) статті 45 – 48 виключити;

21) у статті 50:

у частині третій слова «розроблення висновків» замінити словом «розрахунки»;

частину четверту викласти у такій редакції:

«4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги та позитивних розрахунків ЕМС.»;

2. Пункти 13 та 60 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), виключити;

3. У статті 22 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):

1) у статті 22:

у частині другій:

у першому реченні слова «розроблення висновків» замінити словами «проведення розрахунків», слово «потреб» виключити;

у другому реченні слово «висновків» замінити словом «розрахунків»;

у частині одинадцятій слова «розробку висновків» замінити словами «проведення розрахунків»;

2) у пункті а) частини третьої статті 25 слово «висновки» замінити словом «розрахунки».

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Технологічні користувачі радіочастотного ресурсу, які користуються радіочастотним ресурсом на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що отримали до набрання чинності цього Закону, здійснюють користування радіочастотним ресурсом без отримання відповідних ліцензій до закінчення терміну дії дозволів на експлуатацію.

2. Раніше отримані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом і дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв зберігають свою чинність на визначений в них термін.

3. Цей Закон набирає чинності через 9 місяців з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

      Голова
Верховної Ради України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)» (далі – законопроект) розроблено Держпідприємництвом на виконання пункту 66.3 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 (далі – Національний план дій на 2013 рік).

Розроблення та прийняття законопроекту обумовлено необхідністю позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю).

Згідно із Законом України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), здійснює ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України, а видачу документів дозвільного характеру – висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв – УДЦР.

При цьому, вищезазначені положення не відповідають вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який є базовим та визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільними органами є органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Частиною сьомою статті 20 Закону України «Про адміністративні послуги» Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування в установленому порядку доручено забезпечити з дня набрання чинності законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, але не пізніше ніж з 1 січня 2013 року, припинення надання підприємствами, установами, організаціями адміністративних послуг.

Таким чином, визнання УДЦР дозвільним органом суперечить базовим нормам Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» та є неприйнятним.

Разом з тим, за УДЦР доцільно залишити технічну складову послуг, що надає УДЦР (технічні розрахунки щодо електромагнітної сумісності, вимірювань параметрів та визначення відповідності обладнання певним технічним вимогам тощо). Підготовка вказаних документів, які по своїй суті є експертними висновками, вимагає виконання спеціальних технологічних робіт та проведення висококваліфікованої експертизи, які фактично не може надати НКРЗІ з огляду на відсутність необхідних програмно-технічних засобів, економічних можливостей, фахівців відповідної кваліфікації та розгалуженої мережі регіональних філій.

Також УДЦР не може виконувати функції державного нагляду (контролю), а також залучатись до таких заходів, оскільки не є органом державного нагляду (контролю) з огляду на визначення, наведене у статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Крім того, Законом України від 05.07.2011 № 3566-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг» скасовано необхідність отримання дозволу на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Тому існує нагальна потребу відобразити відповідні зміни у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», виключивши пункт 60.

Також законопроектом передбачено замінити дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на повідомну (реєстраційну) процедуру присвоєння радіочастот та висновок електромагнітної сумісності, як дозвільний документ на технічний документ – розрахунок електромагнітної сумісності.

У зв’язку з цим законопроект передбачає ведення НКРЗІ реєстрів:

– присвоєнь радіочастот у смугах загального користування;

– ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

– постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити реалізацію положень законів  України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  та «Про адміністративні послуги», спростити умови користування радіочастотним ресурсом України.

 

2 Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання послуг у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Законопроектом пропонується позбавити державне  підприємство «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю).

Разом з тим, за УДЦР доцільно залишити технічну складову реалізації Закону України «Про радіочастотний ресурс».

 

3. Правові аспекти

Правовими аспектами розроблення законопроекту є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

Конституція України;

Господарський кодекс України;

Закон України «Про радіочастотний ресурс»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про телебачення і радіомовлення».

Реалізація законопроекту передбачає внесення змін до Законів України «Про радіочастотний ресурс», «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує витрат із державного бюджету.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з відповідними центральними органами виконавчої влади та іншими органами.

 

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положення, що містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Держпідприємництва з метою вивчення громадської думки шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, отримання позиції бізнесу.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом та сприятиме вдосконаленню порядку надання адміністративних послуг, підвищенню їх якості, створенню сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав на одержання таких послуг у сфері користування радіочастотним ресурсом, приведенню державного нагляду (контролю) у сфері користування радіочастотним ресурсом у відповідність до законодавства.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту вдосконалить порядок надання адміністративних послуг у відповідній сфері правового регулювання, підвищить їх якість, створить сприятливі та доступні умови для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, дозволить привести державний нагляд (контроль) у сфері користування радіочастотним ресурсом у відповідність до законодавства.

 

 

 

Голова

Держпідприємництва України                                                 М.Ю. Бродський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)»

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)» (далі – законопроект) розроблено на виконання пункту 66.3 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 (далі – Національний план дій на 2013 рік).

Розроблення та прийняття законопроекту обумовлено необхідністю позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю).

Згідно з Законом України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), здійснює ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України, а видачу документів дозвільного характеру – висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв – державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР).

При цьому, вищезазначені положення не відповідають вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який є базовим та визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» органами є органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Частиною сьомою статті 20 Закону України «Про адміністративні послуги» Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування в установленому порядку доручено забезпечити з дня набрання чинності законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, але не пізніше ніж з 1 січня 2013 року, припинення надання підприємствами, установами, організаціями адміністративних послуг.

Таким чином, визнання УДЦР дозвільним органом суперечить базовим нормам законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги»  і є неприйнятним.

Разом з тим, за УДЦР доцільно залишити технічну складову послуг, що надає УДЦР (технічні розрахунки щодо електромагнітної сумісності, вимірювань параметрів та визначення відповідності обладнання певним технічним вимогам тощо). Підготовка вказаних документів, які по своїй суті є експертними висновками, вимагає виконання спеціальних технологічних робіт та проведення висококваліфікованої експертизи, які фактично не може надати НКРЗІ з огляду на відсутність необхідних програмно-технічних засобів, економічних можливостей, фахівців відповідної кваліфікації та розгалуженої мережі регіональних філій.

Крім того, Законом України від 05.07.2011 № 3566-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг» скасовано необхідність отримання дозволу на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Тому існує нагальна потребу відобразити відповідні зміни у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», виключивши пункт 60.

Також законопроектом передбачено замінити дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на повідомну (реєстраційну) процедуру присвоєння радіочастот та висновок електромагнітної сумісності, як дозвільний документ на технічний документ – розрахунок електромагнітної сумісності.

У зв’язку з цим законопроект передбачає ведення НКРЗІ реєстрів:

– присвоєнь радіочастот у смугах загального користування;

– ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

– постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити реалізацію положень законів  України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  та «Про адміністративні послуги», спростити умови користування радіочастотним ресурсом України.

УДЦР не може виконувати функції державного нагляду (контролю), залучатись до таких заходів, оскільки не є органом державного нагляду (контролю) з огляду на визначення, наведене у статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною ціллю законопроекту є позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю).

Метою прийняття законопроекту є вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, визначення порядку видачі документів дозвільного характеру  у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Разом з тим, за УДЦР доцільно залишити технічну складову реалізації Закону України «Про радіочастотний ресурс».

 

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

Під час розробки законопроекту було розглянуто такий альтернативний спосіб досягнення цілі як залишення існуючої на даний час ситуації без змін.

Проте, залишення ситуації без змін не дозволить досягти визначені цілі – впорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зменшення кількості та прозорості заходів державного нагляду контролю, недопущення здійснення державним підприємством заходів державного нагляду (контролю) або залучення його до таких заходів, сприятиме вдосконаленню порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створенню сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг;

Отже, запровадження такого альтернативного способів є недоцільним.

Удосконалення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю) можливе лише за умови внесення змін до чинних регуляторних актів та прийняття запропонованого законопроекту.

При цьому, за УДЦР залишається технічна складова реалізації Закону України «Про радіочастотний ресурс».

 

4. Опис механізмів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про радіочастотний ресурс», «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» пропонується:

1. Замінити дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на повідомну (реєстраційну) процедуру присвоєння радіочастот та висновок електромагнітної сумісності, як дозвільний документ на технічний документ – розрахунок електромагнітної сумісності.

2. Віднести до повноважень НКРЗІ:

1) встановлення порядків:

– реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх із-за кордону;

– проведення розрахунків ЕМС;

– здійснення присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям у смугах загального користування;

– ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах загального користування;

– ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

– здійснення вимірювань показників якості телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу;

– ввезення та експлуатації в обумовлений термін радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв нерезидентами України;

– ведення реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

2) ведення реєстрів:

– присвоєнь радіочастот у смугах загального користування;

– ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

– постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

3. До повноважень УДЦР пропонується віднести:

технічне забезпечення:

– присвоєнь радіочастот;

– оформлення інших експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом судновими та радіоаматорськими станціями;

– ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах загального користування;

– ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.

– надання технічних обґрунтувань щодо можливості застосовування конкретного типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв на території України в смугах радіочастот загального користування.

– здійснення в порядку, встановленому НКРЗІ, вимірювань показників якості телекомунікаційних послуг, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу.

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» пропонується замінити висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення, як дозвільного документа на технічний документ – розрахунок електромагнітної сумісності.

У переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» висновок щодо електромагнітної сумісності (пункт 13) та дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (пункт 60) пропонується виключити.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття законопроекту вдосконалить порядок надання адміністративних послуг у відповідній сфері правового регулювання, підвищить їх якість, створить сприятливі та доступні умови для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, дозволить привести державний нагляд (контроль) у сфері користування радіочастотним ресурсом у відповідність до законодавства.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Не передбачено.

Приведення законодавства у відповідність до законів України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги». Створення єдиної цілісної системи надання адміністративних послуг та державного нагляду (контролю) державою в особі НКРЗІ та УДЦР.

Інтереси суб’єктів господарської діяльності

Не передбачено.

Спрощення умов користування радіочастотним ресурсом України, створення єдиних та прозорих умов ведення бізнесу суб’єктами господарювання у визначеній сфері правового регулювання, зменшення тиску на бізнес.

Інтереси населення

Не передбачено.

Поліпшення бізнесового клімату, розвиток бізнесу, створення умов для збільшення робочих місць у бізнесі

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.

         Даний проект регуляторного акту не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

 

8. Визначення показників результативності акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, що визначені у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

  • надходження до державного та місцевих бюджетів, пов’язані із дією акта, не передбачені;
  • дія акта буде поширюватись на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  • зменшення кількості та частоти здійснених заходів державного нагляду (контролю), що сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів господарювання;
  • рівень інформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній, оскільки запропоновані зміни розміщені на офіційному веб-сайті Держпідприємництва в мережі Інтернет (www.dkrp.gov.ua) у підрозділі «Проекти актів з питань державного нагляду (контролю)» розділу «Державний нагляд (контроль)» та підрозділі «Нормотворчість / проекти Держпідприємництва» розділу «Нормативно-правові акти».

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва буде здійснювати базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Голова

Держпідприємництва України                                                  М.Ю. Бродський

 

 

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 1. Терміни та їх визначення

Стаття 1. Терміни та їх визначення

висновок щодо електромагнітної сумісності (далі – висновок) – технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;

 

розрахунок електромагнітної сумісності (далі – розрахунок ЕМС) – результат оцінки можливості одночасного функціонування запланованого до експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з певними технічними характеристиками та параметрами випромінювання у певному місці разом з іншими діючими або раніше запланованими радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями за умови забезпечення відповідної якості радіозв’язку та не створення неприпустимих радіозавад;

дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі – дозвіл на експлуатацію) – документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;

дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою спеціального призначення в смугах радіочастот спеціального користування (далі – дозвіл на експлуатацію) – письмове повідомлення (розпорядження), в якому визначено смуги, номінали радіочастот, параметри випромінювання, умови та терміни експлуатації радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв спеціального користувача радіочастотного ресурсу України;

електромагнітна сумісність – здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – ЕМС) – здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

присвоєння смуг, номіналів радіочастот – реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу;

присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу або випромінювальному пристрою (далі – присвоєння радіочастот) – занесення до реєстру присвоєнь радіочастот технічних характеристик та параметрів випромінювання конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, а також умов використання ним конкретних номіналів (смуг) радіочастот у визначеному місці або районі застосування, за яких забезпечується ЕМС цього радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з іншими радіоелектронними засобами або випромінювальними пристроями. Дія присвоєння радіочастот обмежується виключно нормами цього закону і не стосується прав власності, проведення господарської діяльності, захисту здоров’я, безпеки праці тощо, які регулюються іншими законами;

Стаття 6. Права та обов’язки користувачів радіочастотного ресурсу України

Стаття 6. Права та обов’язки користувачів радіочастотного ресурсу України

2. Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов’язані:

1) дотримуватися стандартів, норм і правил використання радіочастотного ресурсу України;

2. Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов’язані:

1) дотримуватися стандартів, норм і правил використання радіочастотного ресурсу України;

2) дотримуватися умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України та в дозволах на експлуатацію;

 

2) загальні користувачі – дотримуватися ліцензійних умов, умов ліцензій на користування радіочастотним ресурсом, ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, та присвоєнь радіочастот;

спеціальні користувачі – дотримуватися умов дозволів на експлуатацію, виданих Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот спеціального користування, або присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування, здійснених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

4) надавати уповноваженим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовим особам або представникам Генерального штабу Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також пред’являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи,сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань користування радіочастотним ресурсом України; 

4) надавати уповноваженим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовим особам або представникам Генерального штабу Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також пред’являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, висновки, дозволи, документи про підтвердження відповідності, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань користування радіочастотним ресурсом України;

Стаття 14. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 14. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

2-1) контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2-1) контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2-2) здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

2-2) здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсомУкраїни та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

Відсутнє

2-3) прийняття розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, умов ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

6) встановлення розмірів плати за видачу УДЦР документів дозвільного характеру – висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону і на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

Виключено

8) координація та контроль за здійсненням державного нагляду щодо користування радіочастотним ресурсом України;

 

8) визначення переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв:

       для яких не потрібно проведення розрахунків ЕМС;

 експлуатація яких не потребує присвоєнь радіочастот;                              

використання радіочастотного ресурсу для експлуатації яких не потребує отримання ліцензій;

10) встановлення порядку реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядку ввезення їх із-за кордону;

10) встановлення порядку:

реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх із-за кордону; проведення розрахунків ЕМС;

здійснення присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та форму акту приймальних випробувань;

ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування;

ведення реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

здійснення вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу;

ввезення та експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв нерезидентами України;

здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування;

надання приписів про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України;

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-1)  ведення реєстрів:

присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування;

ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Стаття 16. Державне підприємство “Український державний центр радіочастот”

Стаття 16. Державне підприємство “Український державний центр радіочастот”

2. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

2. УДЦР здійснює свою діяльність щодо користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

3. УДЦР здійснює такі види діяльності:

1) присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію;

3. УДЦР здійснює такі види діяльності:

1) проведення розрахунків ЕМС;

 

2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот;

 

 

 

 

 

 

 

2) технічне забезпечення:

присвоєнь радіочастот;

оформлення експлуатаційних документів, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом судновими та радіоаматорськими станціями;

ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

   ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

8) видача дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

8) надання технічних обґрунтувань щодо можливості застосовування конкретного типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв на території України в смугах радіочастот загального користування;

Відсутнє

8-1) здійснення вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу;

4. УДЦР на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України на їх замовлення виконує роботи (надає послуги), а за рахунок коштів Державного бюджету України – роботи, пов’язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіозавад у смугах частот загального користування за заявою спеціальних користувачів. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у встановленому порядку.

4. УДЦР виконує роботи та надає послуги на платній основі, крім випадків, передбачених цим Законом. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

 

6. УДЦР за дорученням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України.

6. УДЦР за дорученням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, надає технічну допомогу щодо проведення вимірювань під час здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України.

Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

2. Генеральний штаб Збройних Сил України:

5) видає спеціальним користувачам дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

2. Генеральний штаб Збройних Сил України:

5) видає спеціальним користувачам дозволи на експлуатацію та ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України

 

Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України

 

1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України – комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства.

Порядок здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України – комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства.

Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

4. При здійсненні державного нагляду уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи Генерального штабу Збройних Сил України мають право:

4. При здійсненні державного нагляду уповноважені посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та уповноважені посадові особи Генерального штабу Збройних Сил України мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно з метою перевірки додержання законодавства про радіочастотний ресурс України, зокрема використання розташованих у них радіоелектронних засобів, а також у разі, якщо зазначені засоби та/абовисокочастотні пристрої, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади;

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно з метою перевірки додержання законодавства про радіочастотний ресурс України, зокрема використання розташованих у них радіоелектронних засобів, а також у разі, якщо зазначені засоби та/або випромінювальні пристрої, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади;

3) у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України;

3) у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, в тому числі з метою зупинення, припинення експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою;

5) у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

 

Виключено

8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

 

8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також за результатами розгляду звернень надавати приписи про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України та порушень технічних характеристик, параметрів випромінювань радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, зазначених у присвоєнні радіочастот;

Відсутнє

5. Виключно уповноважені посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, мають право перевіряти додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов та умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

5. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.

6. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.

6. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

7. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

7. Позапланові перевірки проводяться за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.

8. Позапланові перевірки проводяться за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.

8. За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, уповноважені нею посадові особи проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

9. За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, уповноважені нею посадові особи проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

9. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається користувачу радіочастотного ресурсу, який перевірявся, другий зберігається в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

10. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається користувачу радіочастотного ресурсу, який перевірявся, другий зберігається в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов’язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх усунення.

11. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, умов ліцензій або припис про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов’язаний у встановлений у розпорядженні або приписі строк усунути порушення та подати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх усунення.

Стаття 19. Радіочастотний моніторинг

Стаття 19. Радіочастотний моніторинг

1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України.

1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот, інструментальної перевірки показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використаннярадіочастотного ресурсу та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України.

4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального та спеціального користування здійснюється за рахунок користувачів радіочастотного ресурсу.

4. Радіочастотний моніторинг, крім вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу, у смугах радіочастот загального користування здійснюється на платній основі за рахунок користувачів радіочастотного ресурсу.

Відсутнє

6. УДЦР на підставі результатів радіочастотного моніторингу щомісячно подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації дані:

про невикористання користувачем більше одного року радіоелектронного засобу, внесеного до реєстру присвоєнь радіочастот;

вимірювань показників якості послуг зв’язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу.

Стаття 23. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

 

Виключено

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України .

 

2. УДЦР здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот загального користування. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот спеціального користування.

 

 

3. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які заявляються, з діючими та вже заявленими радіоелектронними засобами різних категорій користувачів.

 

4. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радіочастот і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Реєстр присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот) щоквартально публікується в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

 

5. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот спеціального користування реєструються Генеральним штабом Збройних Сил України.

 

6. Генеральний штаб Збройних Сил України і УДЦР щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).

 

 

7. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) можуть бути анульовані на підставі анулювання відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв згідно з цим Законом.

 

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

 

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

 

 

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:

4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

 

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:

4) замовляє УДЦР проведення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для телерадіомовлення.

Стаття 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

Стаття 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів:

2) забезпечення електромагнітної сумісності;

1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів:

2) забезпечення електромагнітної сумісності та ефективного користування радіочастотним ресурсом;

2. Рішення щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України приймає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі розгляду заяви щодо застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

 

2. Рішення щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України приймає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі розгляду заяви щодо застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Рішення щодо можливості застосування на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення приймає Генеральний штаб Збройних Сил України.

7. УДЦР у місячний термін від дня отримання від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, документів здійснює технічну експертизу і подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідні обґрунтовані висновки про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України.

7. УДЦР у місячний термін від дня отримання від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, документів здійснює технічну експертизу і подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідні технічні обґрунтування щодо можливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України.

8. Якщо надану технічну інформацію УДЦР вважає недостатньою для проведення технічної експертизи і для підготовки висновків про можливість застосування, то він звертається до заявника щодо надання додаткової технічної інформації, про що повідомляє листом національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін проведення УДЦР технічної експертизи в такому разі продовжується на час отримання необхідної інформації.

8. Якщо надану технічну інформацію УДЦР вважає недостатньою для проведення технічної експертизи і для підготовки технічних обґрунтувань щодо можливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України, то він звертається до заявника щодо надання додаткової технічної інформації, про що повідомляє листом національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін проведення УДЦР технічної експертизи в такому разі продовжується на час отримання необхідної інформації.

9. У місячний термін від дати отримання від УДЦР результатів технічної експертизи національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України. У триденний термін після його прийняття рішення направляється заявнику.

9. У місячний термін від дати отримання від УДЦР технічних обґрунтуваньнаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України. У триденний термін після його прийняття рішення направляється заявнику.

Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України

 

Відсутнє

4. У сфері користування радіочастотним ресурсом використовуються національні стандарти, інші нормативно-правові акти, а в разі відсутності таких застосовуються міжнародні (європейські) стандарти з урахуванням особливостей застосування в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

4. Стандарти, норми і правила, порядок проведення випробувань та/або досліджень у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які розробляються та/або встановлюютьсяЦОВЗ, підлягають опублікуванню і є обов’язковими для виконання на території України.

5. Стандарти, норми і правила, порядок проведення випробувань та/або досліджень у сфері використання радіочастотного ресурсу України, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами ЦОВЗ, підлягають опублікуванню і є обов’язковими для виконання на території України.

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

 

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

 

2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію – суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;

2) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію – суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;

3) дозволів на експлуатацію – спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.

2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних присвоєнь радіочастот – загальними користувачами радіочастотного ресурсу України;

2) ліцензій на мовлення або ліцензій провайдера програмної послуги, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та відповідних присвоєнь радіочастот – суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм;

       3) експлуатаційних документів, виданих відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку – радіоаматорами та судновими станціями;

4) дозволів на експлуатацію, виданих Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот спеціального користування, або присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування, здійснених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, – спеціальними користувачами.

8. Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у відповідному переліку, здійснюються на бездозвільній та безоплатній основі.

 

8. Користування радіочастотним ресурсом України для окремих видів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у відповідних переліках, здійснюється без оплати збору за користування радіочастотним ресурсом, без отримання ліцензій та/або без здійснення присвоєнь радіочастот.

Відсутнє

Стаття 301. Внесення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

 

Стаття 301. Внесення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

1. Суб’єкти господарювання беруть участь у ланцюгу постачання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за умови включення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

2. Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати постачання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, зобов’язані не менш як за 20 днів до його початку подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, заяву за формою, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Рішення щодо включення суб’єкта господарювання до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб’єкта господарювання.

Повідомлення про включення  суб’єкта господарювання до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв  національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

4. Заява залишається без розгляду у разі, якщо  вона заповнена з порушенням встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, форми.

Про залишення заяви без розгляду заявник інформується із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб’єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

5. У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити про них національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін. Рішення про внесення змін до реєстру постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв  приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного повідомлення суб’єкта господарювання.

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має право самостійно вносити відповідні зміни до реєстру постачальників у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання – постачальника радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, суб’єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються загальним користувачам радіочастотного ресурсу України національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

 

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

1. Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за встановленою національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

1. Суб’єкт, який має намір користуватися радіочастотним ресурсом, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за встановленою національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

9. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

12. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР заотриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію.

12. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за здійсненням присвоєння радіочастот.

Стаття 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР;

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до розрахунків ЕМС;

Стаття 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:

1. Підставами для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:

4) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України розпорядження про усунення порушень умов ліцензії;

4) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або умов ліцензії;

6) акт про повторне порушення користувачем умов ліцензії протягом року;

6) акт про повторне порушення користувачем ліцензійних умов або умов ліцензії протягом року;

4. Розгляд питань про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі права на користування радіочастотним ресурсом України іншій особі, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень умов ліцензії, акта про повторну відмову ліцензіата в допуску уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають можливості проводити перевірку в повному обсязі, здійснюється з обов’язковим попереднім запрошенням ліцензіата або його представників.

4. Розгляд питань про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі права на користування радіочастотним ресурсом України іншій особі, акта про невиконання розпорядження про усунення порушеньліцензійних умов або умов ліцензії, акта про повторну відмову ліцензіата в допуску уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають можливості проводити перевірку в повному обсязі, здійснюється з обов’язковим попереднім запрошенням ліцензіата або його представників.

Стаття 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

Стаття 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

3. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР заотриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

3. У разі якщо національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію на додаткову смугу радіочастот, а заявник має право звернутися до УДЦР за здійсненням у встановленому порядку присвоєння радіочастотрадіоелектронних засобів.

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

Стаття 41. Розрахунок електромагнітної сумісності

1. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот загального користування надається УДЦР на платній основі у порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот спеціального користування надає Генеральний штаб Збройних Сил України. Затверджені ЦОВЗ методики розрахунків електромагнітної сумісності є обов’язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.

2. Висновок дає право на встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв з визначеними умовами.

3. Суб’єкт господарювання, який має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, особисто або через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою про видачу висновку за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

4. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

5. До заяви про видачу висновку заявник додає:

1) для радіоаматорів та інших фізичних осіб – ксерокопію документа, що засвідчує особу;

2) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України – у разі, якщо її наявність передбачена законодавством;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться, за наявності, дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

4) схему організації радіозв’язку, що планується;

5) копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів.

6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

7. Заява про надання висновку залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) подано не всі документи, передбачені цією статтею;

3) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

4) радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, не входять до реєстру радіоелектронних засобів, дозволених до використання в Україні;

5) на радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про підтвердження відповідності;

6) у Плані використання радіочастотного ресурсу України у зазначеній смузі радіочастот не визначена заявлена радіотехнологія.

8. У разі залишення заяви про надання висновку без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

10. Термін надання заявнику висновку не повинен перевищувати 30 діб від дати реєстрації заяви без урахування термінів погодження та міжнародної координації заявлених частотних присвоєнь. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб. У разі необхідності міжнародної координації термін надання висновку продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами.

11. У разі якщо за результатами розгляду відповідної заяви електромагнітну сумісність забезпечити неможливо, УДЦР надає заявникові письмове обґрунтування відмови.

12. Відмова в наданні висновку надається в разі:

1) негативних результатів міжнародної координації;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності на заявлених радіочастотах з діючими або запланованими радіоелектронними засобами.

13. УДЦР має право на отримання від заявника додаткової інформації з питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді заяви, з продовженням терміну підготовки висновку за згодою заявника.

14. Термін дії висновку становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.

15. Висновки видаються на бланках, зразки яких затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

16. Висновок надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій стаціонарного розташування.

1. Розрахунок ЕМС у смугах частот загального користування надається УДЦР на платній основі у порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Затверджені ЦОВЗ методики розрахунків електромагнітної сумісності є обов’язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.

2. Юридична або фізична особа, яка має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої (далі – заявник), особисто рекомендованим листом з описом вкладення або в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом звертається до УДЦР із заявою про проведення розрахунку за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою.

3. Заява повинна містити дані щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

4. До заяви про проведення розрахунку заявник додає:

1) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2) для радіоаматорів та інших фізичних осіб – копію документа, що засвідчує особу;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

5. Для радіоелектронного засобу мовлення (багатоканального мовлення) до заяви про проведення розрахунку ЕМС додається копія ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення – якщо експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення буде здійснювати власник цієї ліцензії, або копію відповідної ліцензії та копію договору з власником ліцензії – якщо експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення буде здійснювати інший суб’єкт господарювання.

6. Заява про проведення розрахунку ЕМС залишається без подальшого розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) подано не всі документи, передбачені цією статтею;

3) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

4) радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, який планує використовувати заявник, не відповідає умовам застосування, визначеним частиною першою статті 25 цього Закону;

5) дані, що зазначені у заяві не відповідають вимогам Плану використання радіочастотного ресурсу України.

7. У разі залишення заяви про проведення розрахунку ЕМС без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

8. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про проведення розрахунку ЕМС.

9. У термін, що не перевищує 10 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР повинен надати заявнику після попередньої оплати розрахунку ЕМС.

У разі необхідності погодження можливості здійснення присвоєння радіочастот з Генеральним штабом Збройних Сил України термін виконання розрахунку не повинен перевищувати 40 робочих днів.

Не пізніше ніж через 20 календарних днів від дати отримання запиту щодо погодження можливості здійснення присвоєння радіочастот Генеральний штаб Збройних Сил України повинен письмово повідомити УДЦР про погодження або про відмову у погодженні, підтверджену відповідним розрахунком ЕМС. У разі не отримання від Генерального штабу Збройних Сил України протягом зазначеного терміну повідомлення про погодження або відмови, підтвердженої розрахунком ЕМС, присвоєння радіочастот вважається погодженим.

У разі необхідності міжнародної координації термін надання розрахунку ЕМС продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними договорами.

10. Результати розрахунків ЕМС, що підтверджують забезпечення ЕМС запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з діючими або раніше запланованими радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями (далі – позитивні результати розрахунку ЕМС) обліковується УДЦР як інформація про заплановане присвоєння радіочастот. Перелік запланованих присвоєнь радіочастот є складовою частиною реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

11. Результати розрахунків ЕМС вважаються негативним у разі:

1) негативних результатів міжнародної координації;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності з діючими, запланованими присвоєннями радіочастот;

12. УДЦР має право на отримання від заявника додаткової інформації з питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді заяви, з продовженням терміну проведення розрахунку за згодою заявника.

13. Термін дії розрахунку ЕМС становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.

У разі, якщо в зазначений термін не здійснено присвоєння радіочастот, запис про заплановане присвоєння радіочастот вилучається з реєстру присвоєння радіочастот.

14. Розрахунок ЕМС надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій стаціонарного розташування.

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

Стаття 42. Присвоєння радіочастот у смугах радіочастот загального користування

 

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до цього Закону.

2. Дозволи на експлуатацію у смугах загального користування видаються на бланках, зразки яких затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає УДЦР на платній основі у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.

4. Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб’єктом господарювання.

5. Юридична та/або фізична особа, яка має намір здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

6. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, термінів проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів на місці експлуатації, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

1) для радіоаматорів – копію документа, що посвідчує особу;

2) копію висновку щодо електромагнітної сумісності;

3) для радіоелектронних засобів мовлення – копію ліцензії на мовлення або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

4) документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності.

8. Забороняється вимагати від заявників на отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів інші документи, не передбачені цим Законом.

9. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

10. Заява про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті.

11. У разі залишення заяви про видачу дозволу на експлуатацію без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

12. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу на експлуатацію.

13. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.

14. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України ведуть реєстр присвоєнь радіочастот та несуть відповідальність за його достовірність.

15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, публікує інформацію щодо процедур видачі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот загального користування здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Для присвоєння радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС заявник проводить в установленому порядку приймальні випробування запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на місці експлуатації на його відповідність розрахунку ЕМС. Акт приймальних випробувань затверджує заявник.

Не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення терміну дії відповідного розрахунку ЕМС заявник звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з заявою про присвоєння радіочастот, до якої додає:

копію акту приймальних випробувань заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою;

копію розрахунку ЕМС.

Результати приймальних випробувань є підставою для присвоєння радіочастот та внесення його до реєстру або відмови в частотному присвоєнні, а також можуть бути підставою для корегування технічних характеристик відповідного запланованого радіоелектронного засобу з урахуванням перевірки забезпечення електромагнітної сумісності.

Підставами для відмови в присвоєнні радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС є:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) до заяви не додано копію акту приймальних випробувань;

3) тип, параметри випромінювань, технічні характеристики запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального, зазначені в акті приймальних випробувань, не відповідають розрахунку ЕМС.

У термін, що не перевищує 20 робочих днів від дати реєстрації заяви національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі заяви, акту приймальних випробувань та розрахунку ЕМС приймає рішення про можливість присвоєння радіочастот для заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з врахуванням можливості забезпечення електромагнітної сумісності (при наявності розбіжностей у розрахунках ЕМС та акту приймальних випробувань), вносить це присвоєння радіочастот до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування. Повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот надається заявнику в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом (за можливості отримання заявником) або в паперовому вигляді у термін, що не перевищує 5 робочих днів від дня внесення такого присвоєння до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

4. Для присвоєння радіочастот, на які не потрібно проводити розрахунки ЕМС, заявник звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з заявою про присвоєння радіочастот.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, доручає УДЦР підготовку технічних висновків щодо можливості здійснення заявлених присвоєнь радіочастот.

У термін, що не перевищує 20 робочих днів від дати реєстрації заяви національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі заяви та технічних висновків щодо можливості здійснення заявлених присвоєнь радіочастот приймає рішення про можливість присвоєння радіочастот для заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, вносить це присвоєння радіочастот до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування та направляє заявнику повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот. Повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот надається заявнику в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом (за можливості отримання заявником) або в паперовому вигляді.

Підставами для відмови в присвоєнні радіочастот, на які не потрібно проводити розрахунки ЕМС є:

1) невідповідність заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою умовам застосування в Україні, визначеним частиною першою статті 25 цього Закону;

2) невідповідність заявленого присвоєння радіочастот Плану використання радіочастотного ресурсу України.

3) невиконання умов електромагнітної сумісності заявленого присвоєння з діючими, запланованими або раніше заявленими присвоєннями радіочастот.

5. Відповідність характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою присвоєнню радіочастот встановлюється УДЦР при проведенні першого планового радіочастотного моніторингу цього радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Результати першого планового радіочастотного моніторингу можуть бути підставою для внесення відповідних змін до реєстру присвоєнь або анулювання присвоєнь у разі виявлення порушень заявником умов, технічних характеристик та параметрів випромінювань радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

6. Строк закінчення дії присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) відповідає строку закінчення дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги, якщо менший термін не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено заявником.

7. Реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування розміщується на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації в обсягах, установлених порядком ведення відповідного реєстру.

8. Генеральний штаб Збройних Сил України і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).

Стаття 43. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію

Стаття 43. Анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

 

1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та з урахуванням їх результатів приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу. Порядок проведення приймальних випробувань встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Копія рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

3. У рішенні про відмову у видачі дозволу на експлуатацію зазначаються підстави відмови.

4. Одночасно з рішенням про видачу дозволу заявникові надсилається повідомлення про розмір та порядок оплати за видачу дозволу. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного терміну після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу.

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу;

2) невідповідність поданих документів технічним умовам, встановленим на експлуатацію радіоелектронного засобу;

3) неможливість видачі дозволу внаслідок раніше прийнятого рішення щодо обмеження радіочастотного ресурсу та розподілу його на конкурсних або тендерних засадах.

6. У разі відмови у видачі дозволу заявник може подати до УДЦР нову заяву про видачу дозволу після усунення обставин, що стали підставою для відмови у його видачі.

7. Заявник має право звертатися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у разі його незгоди з рішенням УДЦР або порушення УДЦР термінів та порядку розгляду заяви про видачу дозволу на експлуатацію.

8. Рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.

1. Анулювання присвоєння радіочастот у смугах загального користування здійснюється шляхом виключення з реєстру присвоєнь радіочастот за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Підставами для анулювання присвоєння радіочастот загальних користувачів є:

1) анулювання ліцензії або визнання недійсною на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги;

2) акт про те, що користувач радіочастотного ресурсу України не звернувся з заявою щодо внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування у випадках, передбачених цим Законом;

3)  акт про невідповідність технічних характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою присвоєнню радіочастот;

4) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання присвоєння радіочастот.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації має прийняти рішення про анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) протягом 20 робочих днів від дати встановлення відповідних підстав, встановлених цим Законом. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання присвоєння радіочастот не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття рішення.

4. Анулювання присвоєння радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) набирає чинності через десять днів із дня його прийняття, а за заявою користувача – з дня його прийняття.

6. Протягом 5 робочих днів від дати прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації рішення стосовно анулювання присвоєнь радіочастот вносяться відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.

7. Порядок анулювання присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 44. Продовження дії дозволу на експлуатацію

Стаття 44. Внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот

1. Для продовження дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну його дії звернутися до УДЦР із заявою на продовження терміну дії дозволу. Форму заяви встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Продовження дії дозволу на експлуатацію, який отримано на підставі відповідної ліцензії, здійснюється після продовження терміну дії цієї ліцензії.

3. УДЦР не має права відмовити в продовженні терміну дії дозволу, якщо користувачем радіочастотного ресурсу України виконуються всі умови, зазначені в дозволі.

4. Підставами для відмови в продовженні терміну дії дозволу є:

1) обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу України терміну застосування відповідної радіотехнології;

2) порушення користувачем радіочастотного ресурсу України умов дозволу;

3) закінчення терміну дії ліцензії, на підставі якої було надано дозвіл.

5. Рішення про відмову в продовженні строку дії дозволів на експлуатацію операторів телекомунікацій направляється на затвердження в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

6. Рішення про відмову в продовженні терміну дії дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення направляється на затвердження в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

7. УДЦР інформує заявника про прийняте рішення не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви.

8. У разі продовження дії дозволу на експлуатацію УДЦР видає дозвіл на новому бланку.

9. Порядок продовження дії дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

1. Підставами для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України;

3) реорганізація юридичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділення. У цьому разі в реєстрі присвоєнь радіочастот робиться заміна відомостей про попереднього користувача на відомості про його правонаступника;

4) результати першого планового радіочастотного моніторингу після реєстрації частотного присвоєння в реєстрі для відповідного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

2. Протягом 30 календарних днів від дати виникнення відповідних підстав користувач радіочастотного ресурсу повинен звернутися до національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот.

3. Зміни до реєстру присвоєнь радіочастот вносяться на безоплатній основі протягом 10 робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви користувача радіочастотного ресурсу України, переоформлення або продовження дії відповідної ліцензії в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію

1. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється УДЦР самостійно або за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

2. Підставами для прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

1) анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2) анулювання ліцензії на мовлення або відповідного подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

3) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або приписів та розпоряджень уповноважених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадових осіб;

4) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску представників національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;

5) акт про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацію радіоелектронного засобу у визначені дозволом терміни;

6) невикористання радіоелектронного засобу більше одного року;

7) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу України для отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

3. УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу на експлуатацію на підставі:

1) заяви користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання дозволу;

2) скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання – користувача радіочастотного ресурсу України;

3) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи – користувача радіочастотного ресурсу України.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або УДЦР має прийняти рішення про анулювання дозволу на експлуатацію протягом 20 робочих днів від дати прийняття рішення про анулювання ліцензії, складення акта про порушення, надходження заяви, копії свідоцтва про смерть, довідки про скасування державної реєстрації встановлення інших підстав для анулювання дозволу, передбачених цим Законом. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, передається до УДЦР та вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання дозволу не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення.

5. Частину п’яту статті 45 виключено 

6. У разі виникнення підстав для анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням рішення про анулювання відповідного дозволу. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна прийняти відповідне рішення протягом місяця. У разі відмови в погодженні або недотримання зазначеного терміну дозвіл може бути анульований за рішенням суду.

7. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення може бути анульовано за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

8. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або УДЦР про анулювання дозволу на експлуатацію набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду. УДЦР здійснює анулювання дозволу на експлуатацію за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом п’яти робочих днів з дня надходження рішення.

10. Порядок анулювання дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Виключено

Стаття 46. Переоформлення дозволів на експлуатацію

1. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – власника дозволу;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – власника дозволу у разі, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

 

3) реорганізація юридичної особи – власника дозволу шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) дозвіл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу дозволи на експлуатацію можуть бути переоформлені на суб’єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб’єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації, тільки у разі, якщо параметри частотних присвоєнь залишаються незмінними. За інших умов такий суб’єкт господарювання повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію.

2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник дозволу зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати до УДЦР заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3. УДЦР протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу зобов’язаний надати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, або відмовити в переоформленні дозволу в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах.

4. Переоформлений дозвіл видається за умови надання документів, що підтверджують оплату переоформлення.

5. У разі переоформлення дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся, і вносить відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.

6. Термін дії переоформленого дозволу дорівнює терміну дії дозволу, що переоформлявся.

7. Не переоформлений у встановлені терміни дозвіл є недійсним.

Виключено

Стаття 47. Видача дубліката дозволів на експлуатацію

1. Підставами для видачі дубліката дозволу на експлуатацію є:

1) втрата дозволу;

2) пошкодження бланка дозволу.

2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу його власник зобов’язаний звернутися до УДЦР із заявою про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до УДЦР подається пошкоджений бланк дозволу.

3. УДЦР зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченого або пошкодженого дозволу при наданні документів, що підтверджують оплату видачі дубліката.

4. Термін дії дубліката дозволу повинен відповідати терміну дії втраченого або пошкодженого дозволу.

5. У разі видачі дубліката дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був утрачений або пошкоджений, і вносить відповідні зміни до реєстраційних документів не пізніше наступного робочого дня.

6. Після подання до УДЦР заяви та відповідних документів для видачі дубліката дозволу і до отримання дубліката дозволу експлуатація радіоелектронного засобу здійснюється на підставі відповідної довідки УДЦР.

Виключено

Стаття 48. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію

 

Власник дозволу на експлуатацію зобов’язаний письмово повідомляти УДЦР про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін. Реєстрація змін підтверджується листом УДЦР, який надсилається власнику радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Виключено

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

 

3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦРрозрахунки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення, та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів здійснюється УДЦР на підставі ліцензії на мовлення або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.

4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги та позитивних розрахунків ЕМС.

Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

 

        Додаток

        до Закону України

        від 19 травня 2011 року № 3392-VI 

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

Назва документа дозвільного характеру

Законодавчий акт України

13.

 

 

Висновок щодо електромагнітної сумісності 

Закон України “Про радіочастотний ресурс України” 

60.

 

Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Закон України “Про радіочастотний ресурс України”

 

                                 Додаток

                                 до Закону України

                                  від 19 травня 2011 року № 3392-VI 

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

Назва документа дозвільного характеру

Законодавчий акт України

13.

Пункт виключено

 

60.

 

Пункт виключено

 

 

Закон України “Про телебачення і радіомовлення”

Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж

Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж

2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”. Після отримання таких висновківНаціональна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.

2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про проведення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”. Після отримання таких розрахунків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення.

11. Кошти на розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради.

11. Кошти на проведення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради.

Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення

Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення

 

3. Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:

 

а) отримано висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення;

3. Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:

а) отримано розрахунки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення;