Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі»

04.05.2016
Пропозиції та зауваження пропонуємо надсилати на електронну адресу bunkevich@dkrp.gov.ua.

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

ЮМ. АЗАРОВ

 

“     ”                     2013 р.

 

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
____________________________________________

 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

  1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

 

1) назву та абзац перший статті 108 викласти у такій редакції:

 

“Стаття 108. Грубе порушення правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки

 

Грубе порушення правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки –”;

 

2) абзац перший статті 18827 викласти у такій редакції:

 

“Невиконання законних вимог інспекторів сільського господарства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, а також вчинення перешкод для виконання покладених на них       обов’язків –”;

 

3) у статті 222:

 

у частині першій після слів “схоронності вантажів на транспорті,” доповнити словами “експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки”, а після цифр “1061,” доповнити словом та цифрами “стаття 108,”;

 

у пункті 3 частини другої після слова “передбачені” доповнити словом та цифрами “статтею 108,”;

 

4) у частині першій статті 244 слова “, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації” та цифри “, 108” виключити.

 

  1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

 

1) у частині першій статті 152:

 

абзац восьмий виключити;

 

в абзаці дев’ятому слова “забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами,” виключити;

 

2) у статті 143:

 

пункт “б” викласти у такій редакції:

 

“б) неусунення допущених порушень законодавства (засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;”

 

доповнити новим пунктом “б1” такого змісту:

 

“б1) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров’ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин;”

 

  1. У пункті “а” статті 6 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350; 2012 р., №  49, ст.  555):

 

1) абзац шостий виключити;

 

2) у абзаці сьомому слова “забруднення, засмічення відходами,” виключити.

 

  1. У пункті 1 статті 181 Закону України “Про охорону земель” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2012 р., №  49, ст.  555; №  95, ст. 3846; у редакції Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

 

1) абзац п’ятий виключити;

 

2) у абзаці шостому слова “забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами,” виключити.

 

  1. У Законі України “Про дорожній рух” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 23, ст.  160; №  38, ст.  382; 2012 р., № 5, ст. 34; №  28, ст.  309;        №  41, ст.  493; із змінами, внесеними  згідно із Законами України від 5 липня 2012 року № 5081-VI, від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI та від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI):

 

1) у статті 15:

 

частину сьому викласти у такій редакції:

 

“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.”;

 

у частині восьмій слова “, та в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” виключити;

 

2) частину шосту статті 30 виключити;

 

3) абзац одинадцятий частини сьомої статті 34 виключити;

 

4) частини чотирнадцяту та п’ятнадцяту статті 35 виключити.

 

  1. У Законі України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2010 р., № 38, ст. 511; 2011 р., № 29, ст.  272; у редакції Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

 

1) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:

 

“2. Державний технічний нагляд у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу реалізується шляхом перевірки посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, дотримання вимог, встановлених нормативно-технічною документацією, правил технічної експлуатації, обліку машин, а також навколишнього природного середовища під час її використання.”;

 

2) у частині першій статті 21:

 

пункти 1, 4 та 10 – 12 виключити;

 

у пункті 2 слово “праці,” виключити;

 

абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

 

“6) здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють обов’язковий технічний контроль та ідентифікацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів вимог законодавства у цій сфері.”;

 

у пункті 9 слова “та експертної оцінки” виключити;

 

3) у частині другій статті 21:

 

у абзаці третьому слова “, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю і здоров’ю працюючих” виключити;

 

абзаци п’ятий – сьомий виключити;

 

абзац восьмий викласти у такій редакції:

 

“за грубе порушення трактористами-машиністами, операторами, іншими особами, які експлуатують машини, правил технічної експлуатації машин під час їх експлуатації порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами”.

 

  1. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., №  26, ст. 362; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року    № 5456-VI):

 

1) у частині другій статті 13 слова “державної аграрної політики” замінити словами “державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища”;

 

2) абзац четвертий частини першої статті 162 виключити;

 

3) статтю 163 доповнити новим абзацом такого змісту:

 

“здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині.”.

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

 

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

  1. Кабінету Міністрів України:

 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

 

              Голова
Верховної Ради України

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі»

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» (далі – Законопроект) розроблено на виконання пункту 77.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128 (далі – Національний план дій на 2013 рік) з метою усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) агропромисловому комплексі (Державній інспекції сільського господарства України), передбачивши передачу його повноважень іншим центральним органам виконавчої влади.

Розроблення та прийняття Законопроекту обумовлено необхідністю позбавлення Держсільгоспінспекції окремих повноважень, передбачивши передачу її повноважень іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема:

за додержанням законодавства з охорони праці – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці (Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України);

за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов’язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наглядом і координацією виконання цільових програм і заходів, спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції, контролем вмісту в ній радіонуклідів – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України);

за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за пожежною безпекою – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах пожежної і техногенної безпеки (Державній службі України з надзвичайних ситуацій);

за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів);

за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за безпекою дорожнього руху – центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Міністерству внутрішніх справ України);

щодо здійснення перевірок закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів – центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки (Міністерству освіти і науки України);

щодо проведення лабораторних аналізів стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій – відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (Державній екологічній інспекції України), центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Державній санітарно-епідеміологічній службі України);

щодо здійснення метрологічного нагляду та контролю за додержанням вимог стандартів і нормативних документів, метрологічного забезпечення радіаційного та дозиметричного контролю при виробництві і переробці сільськогосподарської продукції у встановлених зонах контролю – центральному органу виконавчої влади, що є спеціально уповноваженим органом у сфері метрології (Міністерству економічного розвитку і торгівлі України).

Враховуючи викладене, розроблення проекту викликане необхідністю вирішення актуальних проблем стосовно удосконалення повноважень Держсільгоспінспекції.

 

2 Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Законопроекту є усунення дублювання функцій Держсільгоспінспекції та передача її повноважень іншим центральним органам виконавчої влади.

 

3. Правові аспекти

Правовими аспектами розроблення Законопроекту є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

Конституція України;

Кодексі України про адміністративні правопорушення;

Земельний кодекс України;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України»;

Закон України «Про охорону земель»;

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

Закон України «Про пестициди і агрохімікати».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не потребує витрат з державного бюджету.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінфіном, Мін’юстом, центральними органами виконавчої влади (відповідно до компетенції).

 

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положень, що мають ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У Законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Держпідприємництва України з метою вивчення громадської думки, шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, отримання позиції бізнесу.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Законопроекту усуне дублювання функцій Держсільгоспінспекції, створить належне правове поле для виконання Держсільгоспінспекцією та інших органів державного нагляду (контролю) своїх повноважень

 

 

 

Голова

Держпідприємництва України                                              М.Ю. Бродський      

 

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)»

 

З метою дотримання вимог статей 9 та 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ та Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва повідомляє про оприлюднення з 22 липня 2013 року на сайті Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» (далі – законопроект) з метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проекту.

Зауваження та пропозиції до законопроекту просимо надсилати на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Юридичний департамент. Адреса електронної пошти: bunkevich@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до законопроекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Держпідприємництвом протягом місяця з дня оприлюднення.